Príspevok na kompenzáciu? Ak máte zdravotné postihnutie

Podmienky na priznanie príspevku na kompenzáciu určuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Každý príspevok má iné podmienky a je určený na iný druh kompenzácie. Navyše, podmienky na ich priznanie sú veľmi prísne.

26.09.2019 06:00
príspevky, zdravotne ťažko postihnutí,... Foto:
Na úpravu osobného auta môže dostať príspevok ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom.
debata

Na osobnú asistenciu

možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 4,18 eura na hodinu

Na prepravu

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 107,25 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Suma príspevku:

1. ak je poberateľ osoba v produktívnom veku: a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 430,35 eura, b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 572,36 eura, c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 378,70 eura, d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 532,30 eura, e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 555,20 eura.

2. ak je poberateľ dôchodca: a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 215,18 eura, b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 286,18 eura, c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –189,35 eura, d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 266,15 eura, e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 277,60 eura.

Na kúpu a výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

možno ho poskytnúť, ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu. Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku: najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, avšak táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov veku. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu. Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže

možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Suma: maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #zdravotné postihnutie #invalidita #príspevky na kompenzáciu