Môže závet obsahovať podmienky na získanie dedičstva?

07.10.2019 08:11
dôchodok, dôchodca, penzia, potvrdenie,...
V závete poručiteľ môže aj nemusí stanoviť dedičské podiely, veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Autor:

Právo spísať poslednú vôľu priznáva ľuďom Občiansky zákonník. Zákon však upravuje, čo môže byť obsahom testamentu.

Platná právna úprava nestanovuje presnú formu závetu, určuje ale čo má vplyv na platnosť tejto listiny. Medzi iným môžu neplatnosť testamentu v danej časti spôsobiť aj podmienky uvedené závetcom.

Podmienky sú neplatné

Ľudia sa niekdy snažia v testamente dedičov zaviazať k plneniu rôznych podmienok a tým podmieňovať získanie majetku uvedeného v závete. Akékoľvek podmienky pripojené k testamentu ale nemajú podľa právničky Petry Kováčovej právne následky.

V závete nesmú byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou, slovenské právo to podľa právničky neuznáva. V praxi to znamená, že závetca nemôžete v poslednej vôli uviesť napríklad: Odkazujem vnučke môj rodinný dom, ale len v prípade, že v ňom bude bývať a desať rokov túto nehnuteľnosť nepredá." Keby poručiteľ takúto podmienky do závetu napísal, tak sa na to pozerá tak, ako by tam neboli.

Inak v zásade platí, že poručiteľ môže do určitej miery so svojim majetkom nakladať podľa vlastného uváženia. Obmedzenie v tom, komu závetca dedičstvo odkáže, predstavujú maloletí potomkovia. Existujú totiž takzvaní neopomenuteľní dedičmi, ktorými sú deti (prípadne vnuci či pravnuci), a je jedno, či sa narodili v manželstve, alebo mimo nich.

Tie o právo na dedičstvo pripraviť nemôžete. Ak na ne totiž, či už z nedbanlivosti alebo schválne, v závete zabudnete, rovnako dostanú, čo im patrí. A to tak, že maloleté deti získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu. Deti sa ale musia do troch rokov od chvíle, kedy sa u smrti dozvedeli, o svoje práva prihlásiť. Urobia to tak, že u notára podajú námietku proti platnosti závetu.

Dedičské podiely

V závete poručiteľ môže aj nemusí stanoviť dedičské podiely, veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Poručiteľ môže teda venovať byt synovi s tým, že dcére pripadne všetko zariadenie a napríklad hodnotné obrazy a šperky a peniaze. V prípade ak poručiteľ nejakú časť majetku v závete neoznačí a neurčí žiadneho dediča, tak takýto majetok sa bude dediť podľa zákona. Takže ak napríklad vdova odkáže v závete nehnuteľnosť dcére a financie a chatu synovi, a auto v testamente neuvedie, tak ho zdedia obaja potomkovia.

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Závet môže poručiteľ kedykoľvek odvolať alebo zmeniť; ak je viac závetov, vždy je platná len tá posledná podľa dátumu. Každý vlastnoručne napísaný závet sa dá teda kedykoľvek zmeniť, pričom platí, že novší závet ruší ten skôr napísaný a to v rozsahu, v akom starý závet nemôže obstáť pri novom.

#závet #podmienky v závete #dedičstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku