Môžete mať závet uložený doma?

Platnosť závetu ovplyvňuje viacero okolností a zákonom stanovených náležitostí.

08.10.2019 08:21
dedičstvo, závet, dôchodca, zmluva
Osoba, ktorá závet napísala môže si ho ponechať u seba, môže ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi.
debata

Mnohí ľudia sa domnievajú, že ak má niekto závet uložený doma v zásuvke, tak ide o neplatný kus papiera. Nie je to ale tak. Platnosť testamentu nezávisí na jeho úschove štátnym orgánom. Osoba, ktorá závet napísala môže si ho ponechať u seba, môže ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi. Ak je závet v úschove u notára, ktorým nemusí byť len notár, ktorý je príslušný na dedičské konanie, poprípade u niekoho iného ako je dedič, oddiali sa zistenie stavu a obsahu závetu. Ak si poručiteľ závet nechá u seba, hrozí nebezpečie, že sa závet stratí alebo, že sa dostane do nepovolaných rúk. Ak je závet u dediča, má tento spôsob úschovy zvláštnu výhodu vtedy, ako ide o osamelo žijúceho občana.

Notárska úschova

Najspoľahlivejším spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu sa jedná a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy.

Listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notár závet preskúma a podrobným popisom zistených vád a zaprotokolovaním výslovnej žiadosti o úschovu aj napriek upozorneniu sa notár zbaví prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré by voči nemu mohli byť vznesené, ak bude závet v dôsledku zistených vád neplatný alebo neúčinný. Každú úschovu závetu notár bezodkladne oznámi súdu, v obvode ktorého má osoba, ktorá závet napísala, trvalé bydlisko.

Vydanie závetu

V oznámení uvedenie o akú listinu sa jedná, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá závet napísala. Vydanie závetu je jediný spôsob ukončenia úschovy v zmysle zákona. Úschovu nemožno zrušiť žiadnym úkonom notára a listinu, ktorá je predmetnom úschovy nemožno zničiť v rámci skartácie. Listinu možno vydať iba tomu, kto ju vložil do úschovy, v prípade závetu len poručiteľovi, a ďalej tomu, kto sa preukáže osobitným splnomocnením, ktoré ho výslovne oprávňuje na prevzatie listiny v úschove, pričom pravosť podpisu musí byť úradne overená. O vydaní závetu notár spíše zápisnicu.

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #závet #testament #platnosť závetu
Flowers