Ako postupovať pri odhlasovaní energií

Doklady, dane, bankový účet, dôchodok, zdravotný preukaz, odber plynu, elektriny, či zmluva s mobilným operátorom. Toto všetko je potrebné vyriešiť po smrti príbuzného.

15.10.2019 09:00
Elektrina, energia Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Plyn

Ondrej Šebesta, hovorca SPP:,, Pozostalí by mali čo najskôr kontaktovať svojho dodávateľa energií, aby im poskytol informácie ako majú ďalej postupovať. Relevantným dokladom na zmenu odberateľa na odbernom mieste, prípadne na ukončenie zmluvy o odbere energií je záver z dedičského konania, z ktorého je jasné, kto je dedičom nehnuteľnosti, do ktorej bol dodávaný plyn alebo elektrina.

V prípade viacerých dedičov vyžadujeme súhlas dedičov s celkovo nadpolovičným spoluvlastníckym podielom s prepisom odberného miesta, prípadne s ukončením zmluvy. Potenciálny dedič však môže korektne uzavrieť zmluvu aj pred ukončením dedičského konania a to predložení úmrtného listu a čestného prehlásenia, že má v čase uzatvorenia zmluvy vzťah k nehnuteľnosti resp. právo danú nehnuteľnosť využívať. V prípade úmrtia jedného z manželov zrealizujeme požiadavku na prepis na žijúceho manžela, prípadne na ukončenie zmluvy, aj na základe predloženia úmrtného listu (k nahliadnutiu) za predpokladu, že žijúci manžel má vzťah k nehnuteľnosti v čase podania žiadosti, t.j. je spoluvlastníkom prípadne spolunájomníkom danej nehnuteľnosti. Takýto vzťah k nehnuteľnosti môže preukázať prostredníctvom listu vlastníctva, nájomnej zmluvy, prípadne aj čestným prehlásením.

Potrebné je uhradiť celú faktúru. Ak máme vedomosť o prebiehajúcom dedičskom konaní, prihlásime pohľadávky do dedičského konania. Po úmrtí osoby prechádzajú na jej dedičov do výšky ich dedičských podielov aj jej dlhy. Ak počas dedičského konania trvá dodávka energií, je potrebné faktúry uhrádzať ďalej. V opačnom prípade vzniká dôvod na skončenie dodávky. Je preto nevyhnutné, aby sa dedičia v rámci správy nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dedičského konania, medzi sebou dohodli na úhrade nákladov na dodávku energií."

Elektrina

Michaela Krivá, hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky: "O potrebné informácie môžu požiadať pozostalí, ktorí disponujú informáciami o zmluve zosnulého zákazníka. V prípade úmrtia zákazníka odporúčame zrealizovať zmenu odberateľa, čím sa ukončí zmluva zosnulého a uzatvorí sa zmluva s novým zákazníkom. V prípade, že sa pozostalí rozhodnú elektrickú energiu ďalej nevyužívať, je možné ukončiť existujúcu zmluvu. Tento krok je spojený s demontážou meradla. Zmenu odberateľa, alebo len ukončenie zmluvy, realizujeme písomnou formou, prostredníctvom určeného formulára, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke. Tiež je možné požiadať o zaslanie formulára mailom, navštíviť naše zákaznícke centrum alebo sa informovať telefonicky na zákazníckej linke. Výhodou je, že ak sa realizuje zmena odberateľa, žiadateľ získa poradenstvo pre svoju novú zmluvu.

Zmena odberateľa

Okrem vyplneného formulára postačuje predložiť kópiu úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí pôvodného zákazníka. V prípade zmeny odberateľa je dôležité, aby bola zmluva nového zákazníka podpísaná. Ak sa zmena odberateľa realizuje pre elektrickú energiu, je potrebné mať uzatvorenú zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (SSD, VSD, ZSD). Všetky tlačivá, vrátane podrobných informácií, nájde zákazník na našej webovej stránke www.sse.sk.

Po úspešnej zmene odberateľa odosielame potvrdenie o ukončení zmluvy pôvodného zákazníka a novému zákazníkovi zasielame tiež rozpis preddavkových platieb. Zmena odberateľa, ako aj ukončenie zmluvy z dôvodu úmrtia zákazníka, je bezplatná služba. K dátumu ukončenia zmluvy pôvodného zákazníka je vystavená faktúra ukončeného odberu. Ide o obdobie od poslednej riadnej fakturácie po deň ukončenia zmluvy. Táto faktúra je vystavená a odoslaná na meno príjemcu faktúry ukončeného odberu. Tieto údaje vypĺňa žiadateľ v už spomínanom formulári. V prípade, že pôvodný zákazník mal dlžné čiastky z predchádzajúcich období, tie sú vymáhané na meno pôvodného zákazníka. Praxou tiež je, že v prípade prebiehajúceho dedičského konania sa notár informuje, či na meno zosnulého zákazníka evidujeme dlžné čiastky prípadne nevyplatené preplatky.

Spôsob odhlásenia

Michaela Dobošová, hovorkyňa Západoslovenská energetika: Úmrtie odberateľa domácnosti je možné oznámiť písomným spôsobom – e-mail (kontakt@zse.sk), listom na poštovú adresu alebo osobne na ZSE Centrách. Úmrtie odberateľa je potrebné preukázať príslušným dokumentom, a to buď: matričné listiny: Oznámenie o úmrtí odberateľa, Úmrtný list alebo právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho. alebo právoplatné uznesenie o dedičstve. Kým ešte neprebehlo dedičské konania, môže oznámiť úmrtie odberateľa ktorýkoľvek z pozostalých, ktorý disponuje oznámením o úmrtí. Vo väčšine prípadov oznámenie uskutočňujú príbuzní v priamom rade ( manžel/manželka, syn/dcéra, otec/matka). Výnimočne nám oznámenie o úmrtí zašle príslušná Obec v ktorej území mal zosnulý trvalý pobyt.

Ak po úmrtí zosnulého zákazníka bolo ukončené dedičské konanie, tak písomné oznámenie o úmrtí môže vykonať len právoplatný dedič, ktorý okrem oznámenia vyššie uvedených údajov týkajúcich sa odberného miesta zosnulého a oznámeniu o úmrtí priloží aj kópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve.

Vysporiadanie záväzkov a pohľadávok po zosnulom zákazníkovi : tieto pohľadávky by mali dedičia oznámiť do dedičského konania. Keďže preplatok je možné zaslať len 1 osobe, odporúčame, aby v rámci dedičského konania bol ustanovený jeden oprávnený dedič. Keď je dedičské konanie ukončené, tak dedič písomne (list/e-mail) požiada o zaslanie preplatku. Ku žiadosti musí predložiť právoplatné uznesenie o dedičstve

Z dôvodu ukončenia zmluvy dodávateľ energií vyhotoví k pôvodnej zmluve vyúčtovaciu faktúru spotreby. Vyúčtovacia faktúra k ukončeniu zmluvy o dodávke elektriny slúži ako doklad k odhláseniu, alebo zmene platiteľa koncesionárskych poplatkov za služby RTVS. Pre tento úkon túto faktúru zasielame.

Ukončenie zmluvy

Ak pozostalý/dedič požaduje len ukončenie zmluvy z dôvodu, že odberné miesto nebude ďalej využívané, ukončíme všetky zmluvy o dodávke a zároveň ukončíme dodávku elektriny/plynu do Odberného miesta. Ak pozostalý/dedič požaduje prepis zmluvy na seba, tak spolu s dokladom o úmrtí doloží aj vyplnené tlačivo – Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis , ktorý je prístupný na našej webovej stránke : www.zse.sk Následne je ukončená zmluva s pôvodným odberateľom a dôjde k uzatvoreniu zmluvy s novým odberateľom – pozostalým, tak, aby dodávka bola zabezpečená bez prerušenia. Ak byt/dom bude po úmrtí zákazníka neobývaný a pozostalý požaduje, aby bola dodávka energií do odberného miesta naďalej zabezpečovaná, odporúčame uskutočniť prepis.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #elektrina #úmrtie príbuzného #odber energií
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy