Ako sa píše darovacia zmluva s vecným bremenom

, 29.10.2019 07:00
zamestnankyňa, úsmev, kariéra
Ilustračné foto. Autor:

Čo by mala obsahovať darovacia zmluva? Čoho by ste sa, naopak, mali vyvarovať? Ako ju podať na kataster? Odpovede nájdete v tomto článku.

Darca: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, ktorý je súčasne aj osobou oprávnenou z vecného bremena

Obdarovaný: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, ktorý je súčasne aj osobou povinnou z vecného bremena

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, rozloha nehnuteľnosti, údaje z katastra nehnuteľností.
Uvedie sa, ako darca predmetnú nehnuteľnosť nadobudol: napr. dedením, prevod vlastníckeho práva, darovacou zmluvou.
Uvedie sa, že darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť popísanú v tejto zmluve a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma.

Obdarovaný zriaďuje v prospech darcu ………… bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať jednu zariadenú izbu v uvedenom byte.

Všetky opravy a náklady na zachovanie nehnuteľnosti, na ktorej viazne vecné bremeno, a opravy a náklady na zachovanie príslušenstva tohto bytu bude hradiť obdarovaný ako povinný z vecného bremena.

Darca ako oprávnený z vecného bremena bude obdarovaným prispievať jednou tretinou na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu.

Vecné bremeno uvedené v tejto zmluve sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za darovanie nehnuteľnosti uvedenej v tejto zmluve.

Darca, aj osoba oprávnená z vecného bremena, berie na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastri nehnuteľností.

Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné povinnosti.

Obdarovaní vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, poznajú.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správal spôsobom porušujúcim dobré mravy.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Na základe tejto zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.
Uvedie sa dátum podpisu darcu a obdarovaného.

Na čo si dať pozor

Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak vám to nevyjde na jednom liste a zmluva bude mať viac listov, je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky – všetky listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť totiž neoddeliteľne spojené, to znamená nestačí ich zošiť bežnou zošívačkou, ale musí to byť spojené spôsobom, aký je určený pre notára.

Vzor zmluvy

Darovacia zmluva

(uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka) a a zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka).

Darcovia:
I. Milan Kováč, nar. 9. marca 1950, bytom Konvalinková 8, 876 54 Bratislava, r. č. 1234/001122, občan SR

II. Katarína Kováčová, nar. 5. mája 1955, bytom Konvalinková 8, 876 54 Bratislava, r. č. 2345/112233, občan SR
a obdarovaný: Michal Kováč, nar. 10. novembra 1978, bytom Pekná 8, 851 01 Bratislava, r. č. 3456/223344, občan SR, uzavierajú túto darovaciu zmluvu:

I. Predmet zmluvy
Darcovia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov X-izbový byt na XX poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele číslo…. v zastavanom území Bratislava, zapísaný v katastri na … katastrálnom úrade v Bratislave na liste vlastníctva č. …, kat. úz. Bratislava, výmera podlahy … m2. Byt pozostáva z izieb, kuchyne, kúpeľne, chodby, toaliet, balkóna. Pozn.: Byt je potrebné charakterizovať tak, aby nemohol byť zamenený za iný, opísať údaje z listu vlastníctva.

Túto nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva na základe kúpnej zmluvy zo dňa …..

II.
Darcovia darujú svojmu synovi Michalovi Kováčovi byt opísaný v bode I. tejto zmluvy a obdarovaný túto nehnuteľnosť s vďakou prijíma.

III.
Darcovia vyhlasujú, že obdarovaného oboznámili so stavom darovaného bytu. Na tejto nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

IV.
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru vkladom do katastra nehnuteľností na … (adresa katastrálneho úradu) v Bratislave.

V.
Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nim alebo k členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

VI.
Obdarovaný zriaďuje v prospech darcov Jozefa Kováča a Anny Kováčovej bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá ich právu doživotne užívať celý XX-izbový byt vymedzený v bode I tejto zmluvy. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne každému z darcov Milanovi Kováčovi a Kataríne Kováčovej, ktorí ho prijímajú a obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcov trpieť.

VII.
Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení nadobudnú vkladom do katastra. Zmluvné strany s týmto vkladom súhlasia.

VIII.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v 6 vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

IX.
Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať takto:
v novom liste vlastníctva, kat. úz. Bratislava
ALV: Michal Kováč, r. č 3456/223344 …
BLV: X-izbový byt na XX poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele číslo…. s výmerou podlahy … m2
CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Milana Kováča r. č. 1234/001122, a Kataríny Kováčovej, r. č.2345/112233 …

V Bratislave 2. októbra 2019.

Návrh na vklad

Po uzavretí zmluvy je potrebné podať návrh na vloženie zmluvy do katastra nehnuteľností, vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra. Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať:

  • mená darcu alebo darcov a adresu ich trvalého pobytu, názov a adresu katastra, na ktorý je návrh adresovaný,
  • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva
  • číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
  • prílohou k návrhu na vklad bude v tomto prípade darovacia zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže 6 vyhotovení).
  • návrh na vklad musí obsahovať nielen návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva, ale aj zápis vkladu vecného bremena, tak ako je to napísané v darovacej zmluve v bode IX.
  • kataster preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.
  • kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.
  • vecné bremeno doživotného užívania zakladá právo inej osoby než vlastníka nehnuteľnosti nehnuteľnosť užívať (bývať v nej) až do smrti. Vecné bremeno prechádza aj na ďalšieho nadobúdateľa, to znamená, ak by vlastník byt predal, byt by bol aj naďalej zaťažený vecným bremenom, ktoré by musel aj nový nadobúdateľ rešpektovať. To, samozrejme, neznamená, že vecné bremeno sa nedá zrušiť – ale s tým musí súhlasiť osoba, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#vecné bremeno #darovacia zmluva
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku