Kataster: ako sa vymazáva vecné bremeno

Po zrušení darovacej zmluvy s vecným bremenom je potrebné z katastra vymazať aj vecné bremeno. Ako na to sa dočítate v tomto článku.

, 25.10.2019 11:00
dom, hypotéka, kúpa domu, kúpna zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje sa a uviesť by to mali do zmluvy o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy slovenská legislatíva neuvádza, je však vhodné napríklad uviesť, či sa strany dohodli na odplatnom, alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.

Na výmaz je potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Na zánik práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena: uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.

Povinný z vecného bremena: uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.
vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presní špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu.

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevode nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena … do napr. 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

Ako sa píše návrh na vklad do katastra

Uvedie sa označenie návrhu: Návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností

Uvedie sa adresa príslušného okresného úradu – katastrálneho od­boru

Uvedie sa meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo navrhovateľa

V texte návrhu je potrebné popísať, prečo navrhovateľ žiada o zaniknutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Napríklad: „Ja navrhovateľ …som účastníkom zmluvy o zrušení vecného bremena zo dňa …, na základe ktorej došlo medzi mnou ako oprávneným z vecného bremena a mojím synom ako povinným z vecného bremena k zrušeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Vecné bremeno bolo zriadené na základe darovacej zmluvy, uzavretej …, ktorou som ja navrhovateľ daroval synovi nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť, ktorá bola mnou synovi darovaná a vo vzťahu ku ktorej došlo zároveň k zriadeniu práva doživotného užívania v prospech mňa, je zapísaná na LV č. … nachádzajúca sa v okrese …, nachádzajúca sa v katastrálnom území: …C, vedená na katastri …“

Ja ako darca a oprávnený z vecného bremena som sa presťahoval do inej nehnuteľnosti, kde mám aj trvalý pobyt. (Prikladám overenú fotokópia potvrdenia o trvalom pobyte). V nehnuteľnosti, darovanej synovi už žiť nechcem a súhlasím s jej predajom, a preto som so synom uzavrel zmluvu o zrušení vecného bremena.

,,Navrhujem, aby po preskúmaní kataster vydal rozhodnutie, ktorým sa vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, zriadeného zmluvou zo dňa … v prospech …, povoľuje."

Prílohy: Zmluva o zrušení vecného bremena uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, originál úmrtného listu …, verená fotokópia potvrdenia o trvalom pobyte …, správny poplatok zaplatený formou kolkových známok v hodnote 66 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #vecné bremeno
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy