Pravidlá darovania nehnuteľnosti

Darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Darovať možno vec, ktorá môže byť predmetom kúpnej alebo zámennej zmluvy. Darom nemôžu byť veci, ktoré nie sú spôsobilé byť predmetom občianskoprávneho vzťahu.

31.10.2019 08:00
dôchodca, práca, kancelária Foto:
Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra.
debata

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva.

Princíp spočíva v tom, že takouto zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijme. Podstatou darovacej zmluvy je teda bezplatný prevod vlastníctva. Bezplatnosť znamená, že poskytnutím daru darca nedostane žiadnu protihodnotu. O darovacou zmluvu nejde ani vtedy, ak darca požaduje za poskytnutie daru nejakú protislužbu, ktorá spočíva vo výkonoch alebo v činnostiach.

O darovanie nejde ani v prípade, keď darca požaduje zaplatenie podstatne zníženej ceny, ktorá sa rovná zlomku hodnoty vlastnícky prevádzanej veci. Kombinácia kúpnej a darovacej zmluvy je neprípustná. Výnimku možno pripustiť iba v prípade symbolickej ceny.

Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa dovršuje konsenzom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká darovateľný nárok na odovzdanie daru.

Oplatí sa vedieť

  • ak je predmetom darovania nehnuteľná vec, môže darca nehnuteľnosť zaťažiť vecným bremenom, zvyčajne ide o právo doživotného bývania darcu v darovanej nehnuteľnosti. Podmienkou zaťaženia vecným bremenom je však výslovné uvedenie predmetného práva v darovacej zmluve a jeho označenie ako vecného bremena.
  • nehnuteľnosť možno darovať fyzickej, ako aj právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti. Darovať ich takisto možno štátu, nadácii, združeniu.
  • darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Maloleté dieťa však musí pri právnych úkonoch zastupovať zákonný zástupca.
  • napadnúť darovaciu zmluvu nie je možné vtedy, ak spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Napadnúť ju nemožno ani po smrti darcu. Darovanú nehnuteľnosť však možno s prihliadnutím na niektoré skutočnosti započítavať do dedičského podielu obdarovaného.

Platnosť darovania

  • darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
  • darovať nehnuteľnosť alebo iný hnuteľný majetok môžu len žijúce osoby. Neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má prísť k plneniu až po darcovej smrti.
  • darovanie je platné vtedy, ak obdarovaný darovanú nehnuteľnosť prijal. Darca je však povinný pri ponuke daru darcu upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #nehnuteľnosť