Ako sa prenajímajú lesné pozemky

, 06.11.2019 12:00
príroda, žena, muž
Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o lesoch neustanovuje inak. Autor:

Marek Chromjak, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.: Od 1. júla tohto roka platí nová právna úprava, podľa ktorej môže byť vzniknutý nájomný vzťah k lesnému pozemku vypovedaný vlastníkom pozemku, a to k 1. januáru. Výpovedná lehota bude jeden rok.

Podielové spoluvlastníctvo: ak bude chcieť nájomnú zmluvu vypovedať podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel, bude povinný priložiť k výpovedi z nájomného vzťahu písomný súhlas spoluvlastníkov, ktorých veľkosť spoluvlastníckeho podielu spolu s jeho spoluvlastníckym podielom predstavuje nadpolovičný spoluvlastnícky podiel v rámci daného pozemku. Ak podielový spoluvlastník vlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel k lesnému pozemku, takýto súhlas, samozrejme, nebude potrebný. Okrem prípadného písomného súhlasu spoluvlastníkov bude potrebné k výpovedi priložiť aj doklady preukazujúce údaje o vlastníctve a uzatvoriť písomnú dohodu o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku. Nájomný vzťah bude môcť okrem výpovede zo strany vlastníka zaniknúť aj dohodou alebo na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Vlastník, ktorému takýmto spôsobom zanikol nájomný vzťah, má právo požiadať o úhradu nájomného v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.

Výška nájmu: aby sa odstránili dosiaľ neusporiadané vzťahy na užívaných poľnohospodárskych a lesných pozemkoch bez dohody, do zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde bolo včlenené ustanovenie, na základe ktorého sa automaticky vytvorí medzi vlastníkom nehnuteľností a doterajším užívateľom nájomný vzťah. Výška nájomného za lesný pozemok z novovzniknutého nájomného vzťahu sa určí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. Takto vzniknutý nájomný vzťah bude možné vypovedať, pričom výpovedná doba je tri mesiace a táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Úprava režimu nájmu lesného pozemku

Zrejme najväčšiu časť novelizácie tvorí nájom lesného pozemku a osobitne obhospodarovanie lesa, ktoré je zakotvené v novom, deviatom diele zákona o lesoch. Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o lesoch neustanovuje inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a okrem obligatórnych náležitostí vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka musí obsahovať: spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 zákona o lesoch a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe zákona o lesoch, grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa zákona o lesoch a tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.

Súhlas spoluvlastníkov: Takisto v prípade, ak nájomca alebo podielový spoluvlastník nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, obligatórnou prílohou nájomnej zmluvy je aj písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku.

Nájomná zmluva: v nájomnej zmluve bude môcť byť dohodnutý rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa zákona o lesoch, zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva alebo zastupovanie podľa iného, osobitného predpisu. Týmto ustanovením zákon nepriamo nabáda účastníkov nájomnej zmluvy, aby si oprávnenie vymedzili už pri tvorbe nájomnej zmluvy a predišli prípadným komplikáciám v budúcnosti.

Nájomný vzťah: ak bolo účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah bude trvať najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru. Výpovedná lehota je päť rokov a výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby. Nájomná zmluva sa obnovovať nebude, pokiaľ tak vyslovene nie je dohodnuté.

Nájomné: Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou. Ak má byť výška nájomného nižšia ako dve eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku a v takom prípade bude táto považovaná za zmluvu o výpožičke podľa ustanovení § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

Zánik nájmu

Ako zaniká nájom: nájom môže zaniknúť buď uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, alebo výpoveďou. Zákon o lesoch uvádza ešte jeden špecifický prípad, keď nájom k lesnému pozemku zanikne po uplynutí platnosti programu starostlivosti o lesy. Vypovedať nájomný vzťah bude možné k 1. januáru a výpovedná lehota pri nájme lesného pozemku na dobu určitú bude rok a na dobu neurčitú až päť rokov. Ak si účastníci nájmu nedohodnú inak, nájomné sa bude platiť ročne pozadu a výška nájomného bude tiež predmetom dohody. Nájomca bude mať právo požadovať aj primerané zníženie nájomného za zákonom o lesoch daných podmienok a primeranú náhradu za náklady, ktoré vynaložil na udržiavanie lesného pozemku.

Lesy vo vlastníctve štátu: v neposlednom rade sa novelizácia venovala bližšej úprave nájmu lesných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov. Čo sa týka postupu pri prenájme lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov, bude sa postupovať rovnako ako pri správe ostatného majetku vo vlastníctve štátu. Nová právna úprava ďalej určuje, že k takýmto pozemkom je potrebné vždy uzavrieť nájomnú zmluvu bez ohľadu na veľkosť spoluvlastníckeho podielu v prenajímanom majetku. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy bude predkladať obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov. Do uzavretia nájomnej zmluvy bude správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného. Zákon o lesoch s cieľom ochrany majetku štátu určil, že výška nájomného nesmie byť nižšia, ako výška nájomného určená podľa osobitného predpisu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#prenájom pôdy #pozemky #nájom pozemkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku