Lesná pôda: Aké sú právomoci okresného úradu

Okresný úrad môže v súvislosti s lesnou pôdou aj ukladať opatrenia na ochranu lesa.

08.11.2019 09:00
príroda, lesná cesta, stromy Foto:
Ilustračné foto.
debata

Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a) vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom
b) vyňatí a obmedzení využívania
c) výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
d) zmene hospodárskeho tvaru lesa
e) povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu
f) schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby
g) používaní cudzích pozemkov
h) využívaní lesnej cesty
i) uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov
j) uložení opatrení na ochranu lesa
k) povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch
l) uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
m) uložení opatrení
n) súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha
o) určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení
p) priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom
q) zápise do evidencie lesných pozemkov a preskúmaní postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov
r) osobitnom obhospodarovaní lesa
s) vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch

Okresný úrad ďalej

a) vedie evidenciu lesných pozemkov a preskúmava námietky
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov
d) dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa
e) vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
f) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov
g) obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností
h) vedie evidenciu o odbornej správe lesov
i) ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže
j) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu
k) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva
l) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov
m) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona
n) vydáva záväzné stanovisko
o) rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením
p) zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností
q) vykonáva štátny dozor v lesoch

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #okresné úrady #lesy #právomoci