Koľko vám požičia na nákup pôdy štát?

, 12.11.2019 11:00
muž, ukazovanie
Cieľom poskytnutia úveru je podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci segmentu malých a stredných podnikateľov. Autor:

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje dlhodobé úvery na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárskych prvovýrobcov.

Úver Moja pôda

Cieľ: podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci segmentu malých a stredných podnikateľov, pomoc pri odkúpení výrobného nástroja poľnohospodárskych prvovýrobcov – pôdy.

Príjemca úveru

 • fyzické alebo právnické osoby podnikajúce podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, registrovaní na území SR,
 • samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

  a podnikajúci súčasne v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby; alebo podnikajúce len v oblasti rastlinnej výroby, pričom platí, že špecializovaná rastlinná výroba sa musí vykonávať min. na výmere 10 % z celkovej výmery, na ktorej poľnohospodársky subjekt vykonáva svoj predmet činnosti.

Účel

 • financovanie odkúpenia poľnohospodárskej pôdy, teda produkčne potenciálnej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľností, ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty, atď. (samostatné parcely, resp. aj spoluvlastnícky podiel pozemku)
 • financovanie kúpy aj zastavaných pozemkov pod nehnuteľnosťami (hospodárskymi budovami).

Výška úveru

minimálna výška: 20 000 eur

maximálna výška: 330 000 eur

vlastné zdroje klienta: min. 15 %

 • úver sa poskytuje v eurách.

Forma úveru: dlhodobý investičný úver

Čerpanie úveru:

 • jednorazové alebo postupné na účet predávajúceho za nakupovanú pôdu na základe kúpnej zmluvy na obstarávanú pôdu
 • na bežný účet klienta
 • refundácia nákupu pôdy (prípustná je refundácia 24 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie obchodu)
 • prostriedky na nákup pôdy v zmysle podnikateľské­ho plánu.

Doba splatnosti a splácanie úveru

 • maximálna splatnosť úveru je do 25 rokov odo dňa prvého čerpania
 • splácanie úveru je postupné, prvá splátka úveru najneskôr do 6 mesiacov od prvého čerpania úveru
 • mesačné alebo štvrťročné splátky istiny úveru, v nadväznosti na sezónnosť poľnohospodárskeho výrobného cyklu
 • splácanie úrokov z úveru mesačne
 • úroková sadzba a poplatky: úroková sadzba v zmysle Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02), ktorému zodpovedá 12M Euribor + riziková prirážka, poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SZRB

Zabezpečenie úveru a ďalšie podmienky

 • Na zabezpečenie svojich pohľadávok prijíma banka najmä tieto zabezpečovacie prostriedky:
  • pôdu, ktorej nákup je predmetom úveru
  • pôdu, ktorá je v spoluvlastníckom podiele
  • iný nehnuteľný majetok
  • ďalšie formy zabezpečenia, akceptovateľné bankou
  • na podporu vymožiteľnosti pohľadávky môže banka vyžadovať notársku zápisnicu.

Iné dôležité podmienky:

Počas trvania zmluvného vzťahu banka požaduje dodržiavanie zmluvných záväzkov týkajúcich sa pôdy nakupovanej z úveru:

 • neprenajať pôdu inému subjektu
 • nevyňať pôdu z pôdohospodárskeho pôdneho fondu
 • nezmeniť druh využívania pôdy
 • nepreviesť vlastnícke právo k pôde.

Požadované podklady

 • žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu“
 • žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom tlačive predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB
 • formulár žiadosti o poskytnutie obchodu je k dispozícii v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach
 • SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné pre poskytovanie úveru.

Na poskytnutie Úveru Moja pôda nie je právny nárok.

Úver pôda

Cieľ: podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci segmentu malých a stredných podnikateľov, pomoc pri odkúpení výrobného nástroja poľnohospodárskych prvovýrobcov – pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme.

Príjemca úveru

 • fyzické alebo právnické osoby podnikajúce podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, registrovaní na území SR
 • samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

  ktorí hospodária na pôde na území Slovenskej republiky najmenej 2 roky, resp. cudzozemci z členských štátov Európskej únie 3 roky od vstupu SR do EÚ

Účel

 • financovanie odkúpenia poľnohospodárskej pôdy, teda produkčne potenciálnej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľností, ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty, atď.

Výška úveru

minimálna výška: 20 000 eur

maximálna výška: 330 000 eur

vlastné zdroje klienta: min. 20 %

 • úver sa poskytuje v eurách.

Forma úveru: dlhodobý investičný úver

Čerpanie úveru:

jednorazové alebo postupné, na základe kúpnej zmluvy na nákup nehnuteľnosti – pôdy – podpísanej zmluvnými účastníkmi – spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva potvrdeným príslušnou správou katastra, pričom kúpna zmluva obsahuje:
a) záväzok, že kúpnu cenu uhradí kupujúci z úveru poskytnutého bankou priamou úhradou banky na účet predávajúceho
b) ustanovenie o možnosti predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade, že kupujúci neuhradí v dohodnutej lehote kúpnu cenu.

jednorazové alebo postupné na základe kúpnej zmluvy na obstaranú pôdu a zapísaného prevodu vlastníckeho práva na liste vlastníctva na kupujúceho (klienta) na bežný účet klienta v prípade refundácie nákladov klienta na nákup pôdy (prípustná je refundácia nákladov vynaložených na nákup pôdy 24 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie obchodu)

Doba splatnosti a splácanie úveru

 • maximálna splatnosť úveru je do 20 rokov odo dňa prvého čerpania
 • splácanie úveru je postupné, prvá splátka úveru najneskôr do 6 mesiacov od čerpania úveru
 • mesačné alebo štvrťročné splátky istiny úveru, v nadväznosti na sezónnosť poľnohospodárskeho výrobného cyklu
 • splácanie úrokov z úveru mesačne
 • úroková sadzba a poplatky: úroková sadzba stanovená v zmysle zásad úrokovej politiky, poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SZRB

Zabezpečenie úveru

 • Na zabezpečenie svojich pohľadávok prijíma banka najmä tieto zabezpečovacie prostriedky:
  • pôdu, ktorá je predmetom úveru
  • iný nehnuteľný majetok
  • poistenie úrody a vinkuláciu poistnej zmluvy v prospech SZRB počas trvania úverového vzťahu
  • ďalšie formy zabezpečenia, akceptovateľné bankou.

Požadované podklady

 • žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu“
 • žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom tlačive predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB
 • formulár žiadosti je k dispozícii v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach
 • SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné pre poskytovanie úveru.

Na poskytnutie Úveru pôda nie je právny nárok.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Úver Moja pôda pre mladých farmárov

Cieľ: podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci segmentu malých a stredných podnikateľov, pomoc pri odkúpení výrobného nástroja poľnohospodárskych prvovýrobcov – pôdy.

Príjemca úveru

 • začínajúce podnikateľské subjekty (vznik najskôr dňom zverejnenia výzvy, 15. 7. 2015)
 • fyzické a právnické osoby registrované na územní SR, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov
 • príjemca musí spĺňať kritériá mladého farmára (vek do 40 rokov)

  Mladý farmár (nemá viac ako 40 rokov veku; má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti; a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik):

 • bude povinný začať realizáciu podnikateľského plánu (so zameraním na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu) najneskôr do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o NFP
 • do 18 mesiacov od dňa začatia realizácie podnikateľského plánu sa musí stať aktívnym poľnohospodárom.
 • Ďalšie podmienky pre príjemcu:
  • preukázanie získania NFP, teda výšky kapitálovej pomoci
  • vykonávanie (alebo zmluvný záväzok vykonávať) špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby,
  • vlastníctvo alebo nájom od iných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy určitej výmery

Účel

 • financovanie odkúpenia poľnohospodárskej pôdy, teda produkčne potenciálnej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľností, ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty, atď.

Výška úveru

minimálna výška: 5 000 eur

maximálna výška: 30 000 eur

vlastné zdroje klienta: min. 10 %

 • úver sa poskytuje v eurách.

Čerpanie úveru:

 • jednorazové alebo postupné na účet predávajúceho za nakupovanú pôdu na základe kúpnej zmluvy na obstarávanú pôdu
 • na bežný účet klienta
 • refundácia nákupu pôdy (prípustná je refundácia 24 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie obchodu)
 • prostriedky na nákup pôdy v zmysle podnikateľské­ho plánu.

Doba splatnosti a splácanie úveru

 • maximálna splatnosť úveru je do 10 rokov odo dňa prvého čerpania
 • splácanie úveru je postupné, prvá splátka úveru najneskôr do 6 mesiacov od čerpania úveru
 • mesačné alebo štvrťročné splátky istiny úveru, v nadväznosti na sezónnosť poľnohospodárskeho výrobného cyklu
 • splácanie úrokov z úveru mesačne
 • úroková sadzba a poplatky: úroková sadzba stanovená v zmysle zásad úrokovej politiky, poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SZRB

Zabezpečenie úveru

 • Na zabezpečenie svojich pohľadávok prijíma banka najmä tieto zabezpečovacie prostriedky:
  • pôdu, ktorá je predmetom úveru
  • pôdu, ktorá je v spoluvlastníckom podiele
  • iný nehnuteľný majetok
  • ďalšie formy zabezpečenia, akceptovateľné ban­kou
  • na podporu vymožiteľnosti pohľadávky môže banka vyžadovať notársku zápisnicu.

Iné dôležité podmienky:

Počas trvania zmluvného vzťahu banka požaduje dodržiavanie zmluvných záväzkov týkajúcich sa pôdy nakupovanej z úveru:

 • neprenajať pôdu inému subjektu
 • nevyňať pôdu z pôdohospodárskeho pôdneho fondu
 • nezmeniť druh využívania pôdy
 • nepreviesť vlastnícke právo k pôde.

Požadované podklady

 • žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu“
 • žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom tlačive predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB
 • formulár žiadosti je k dispozícii v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach
 • SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné pre poskytovanie úveru.

Na poskytnutie Úveru Moja pôda pre mladých farmárov nie je právny nárok.

Zdroj: Slovenská záručná a rozvojová banka

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#úver #poľnohospodárska pôda #pôda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku