Notári neriešia len darovacie zmluvy či dedičstvo. Pomôžu aj s "predmanželskou" zmluvou

Najčastejšie sa ľudia obracajú na notárov pri darovacích zmluvách, dedení a spoločnom majetku manželov či partnerov. Okrem týchto záležitostí sa najčastejšie úkony, ktoré občania od notárov požadujú, týkajú overovania podpisov na právnych dokumentoch, spisovaní a kontrole zmlúv.

16.11.2019 09:00
žena, notárka, spravodlivosť, čítanie Foto:
Pomocou notárskej zápisnice možno ošetriť aj prípadné podnikateľské aktivity jedného z partnerov.
debata

Notár rieši najmä bežné životné situácie, pri ktorých je potrebné spísať alebo vydať listinu o právnych úkonoch. Ide napríklad o spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Poplatok za spísanie zápisnice stanovuje vyhláška a pri jeho určení sa vychádza z ceny predmetu notárskeho úkonu. Obavy netreba mať z vyzradenia súkromných záležitostí. Notár je v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti.

Potrebovať môžete notára aj pri osvedčovaní právne významných skutočností ako je napríklad osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny, o pravosti podpisu na listine alebo o vyhlásení o vydržaní. Notárske úrady takisto zabezpečujú konania vo veciach notárskych úschov a úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Predmanželská zmluva

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To ale neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. Rovnakú službu ako predmanželská zmluva urobí notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

V prípade, ak u notára spíšete notársku zápisnicu o úprave BSM, nemusíte mať žiadne obavy. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť. V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili.

K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať. Rozšírenie BSM naopak znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy, alebo veci ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka notársky úrad, je vyhradenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Nezosobášení partneri

Notári pomôžu s manželskými zmluvami, rozšírením alebo zúžením zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradia celkovo ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Využiť ich služby možno nielen vtedy, ak žijete v manželskom zväzku, ale najmä vtedy, ak s partnerom nie ste zosobášení. V prípade manželstva mnoho situácií rieši zákon, ale ak žijete bez sobášneho listu, mali by ste si odpovedať na všetky otázky typu „čo bude ak…“ .,,To isté platí aj o homosexuálnych pároch, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Partnerstvo a manželstvo stále nie sú z právneho hľadiska rovnoprávne inštitúcie. V prípade problémov, ktoré so sebou prináša život, notárska zápisnica vyrieši otázky ohľadom dedenia a následného finančného zabezpečenia partnerov,“ uvádza webová stránka notárskej komory Slovenskej republiky.

V notárskej zápisnici možno zabezpečiť, aby bol partner informovaný o zdravotnom stave vážne chorého celoživotného partnera, s ktorým oficiálne nie je v príbuzenskom zväzku.

Ak partner zanechá platný závet v prospech partnera, je otázkou mesiacov, kedy sa tento dostane k jeho k peniazom. U notára možno právne ošetriť situáciu, keď ste si vzali spoločnú hypotéku, bývate v jeho byte, či ak bol partner jediným živiteľom rodiny. V notárskej zápisnici môžete ošetriť aj vyplatenie životnej poistky.

Pomocou notárskej zápisnice možno ošetriť aj prípadné podnikateľské aktivity jedného z partnerov. Vyriešiť možno, kto zdedí obchodné podiely v prípade partnerovej smrti, ako budete postupovať v prípade krachu, exekúcie. Taktiež sa na notára môžete obrátiť, ak je váš partner hazardný hráč, alebo iným spôsobom nehospodárne nakladá so spoločne nadobudnutým majetkom.

Obchodné právo

Notárske zápisnice sa často využívajú aj v obchodnom práve. Ak sa niekto rozhodne podnikať alebo má už zavedenú firmu či živnosť, notár mu môže pomôcť naštartovať alebo vykonávať jeho podnikateľskú činnosť bezpečne, transparentne a v súlade s predpismi. Žiadna súkromná listina neposkytuje také garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Notár takisto pomôže napríklad aj pri komunikácii s Obchodným registrom SR a v prípade potreby aj s likvidáciou­ firmy.

Darovanie a notárska zápisnica

Darovacia zmluva chráni podľa notárskej komory obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Inak má obdarovaný právo dar vrátiť. Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade chýb, ktoré sa vyskytli neskôr. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Navštívte notára, aby ste sa vyhli budúcim problémom.

Notárska zápisnica

V notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

Svedkovia

Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.

Ak notár nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka osobne, títo musia preukázať svoju totožnosť platným úradným preukazom alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Svedkovia totožnosti pripoja svoje podpisy buď na záver notárskej zápisnice, alebo za záznam o potvrdení totožnosti.

Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má zahrnúť do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené.

Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník.

Dôverníci

Ak je účastník hluchý alebo nemý, ale môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje.

Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje.

Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi.

Ak treba k spísaniu notárskej zápisnice pribrať svedkov úkonu, uvedie sa v závere zápisnice doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, že boli prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má zahrnúť do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení účastníkom.

Obdobne musí notárska zápisnica obsahovať v závere vyhlásenie dôverníka o tom, že s obsahom zápisnice oboznámil nemého alebo hluchého účastníka, ktorý nemôže čítať alebo písať, a že tento účastník obsah zápisnice schválil.

V úvode notárskej zápisnice sa presne uvedie dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne dôverníka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #notár #darovacia zmluva