Notár uschová aj závet a iné listiny

U notára si môžete uschovať závet, listinný cenný papier, peniaze či hnuteľnú vec. Ako s nimi môže notár nakladať? Čo obsahuje zápisnica o úschove danej veci?

20.11.2019 10:00
muž, žena, oblek, úsmev, papier Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo možno dať do úschovy notárovi:

1. V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

a) závet

b) inú listinu, listinný cenný papier

c) peniaze

d) hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

2. Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal:

a) podľa príkazu zložiteľa

b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo

c) na účely splnenia záväzku

3. Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal:

a) podľa príkazu zložiteľa

b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom

c) podľa osobitného predpisu alebo

d) na účely splnenia záväzku

4. V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom. Zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.

5. Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.

6. Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov

Úschova závetu

1. Zápisnica o úschove závetu musí okrem náležitostí obsahovať:
a) označenie miesta a času prijatia závetu

b) údaj, o aký závet ide

c) údaj o tom, že závet bol notárom prijatý do úschovy

d) údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach zá­vetu

e) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania závetu.

2. Notár spíše zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na zloženie závetu do úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Prijatie závetu do úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

3. Notár vydá závet z úschovy len podľa osobitného predpisu. O vydaní závetu z úschovy podľa osobitného predpisu 6b c) notár spíše úradný záznam o zistení stavu a obsahu závetu. Vydanie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

4. Notár vráti závet z úschovy len závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na prevzatie závetu z úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. O vrátení závetu z úschovy závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať miesto, dátum a čas vrátenia závetu z úschovy. V úradnom zázname musí závetca alebo splnomocnený zástupca závetcu potvrdiť prevzatie závetu svojím podpisom. Vrátenie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

Úschova listiny

1. Zápisnica o úschove listiny musí okrem náležitostí obsahovať:

a) označenie miesta a času prijatia listiny

b) popis listiny v rozsahu umožňujúcom jej určenie

c) údaj o tom, že listina bola notárom prijatá do úschovy

d) príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom o tom, po splnení akých podmienok notár vydá listinu príjemcovi alebo vráti zložiteľovi, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.

2. Ak zložiteľ vyhlási, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s listinou, ktorá je predmetom úschovy, nakladá s takouto listinou notár.

3. Notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vydaní listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie listiny príjemcovi a že notár listinu príjemcovi vydal. Ak je príjemca prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.

4. Notár vráti listinu z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vrátení listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vrátenie listiny zložiteľovi a že notár listinu zložiteľovi vrátil. Ak je zložiteľ prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.

5. Vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

Úschova peňazí

1. Zápisnica o úschove peňazí musí okrem náležitostí obsahovať:

a) údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy

b) údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj o tom, že peniaze majú byť v určenej lehote zložiteľom zložené na účet notára

c) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu notára, na ktorom budú prijaté peniaze uložené

d) označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom

e) príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku

f) vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku

g) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa a príjemcu, na ktorý budú peniaze notárom vydané príjemcovi alebo vrátené zložiteľovi, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.

2. Ak v čase spísania zápisnice o úschove peniaze ešte nie sú zložené na účte notára, notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na jeho účet.

3. Pri nakladaní s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, je notár povinný postupovať podľa príkazu zložiteľa alebo dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom o tom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy.

4. Notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí príjemcovi uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vydaní peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá príjemcovi alebo zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie peňazí príjemcovi a že notár peniaze príjemcovi vydal, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vydaná z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu príjemcu, na ktorý boli peniaze z úschovy vydané.

5. Notár vráti peniaze z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peňazí uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vrátení peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že nastali podmienky na vrátenie peňazí zložiteľovi a že notár peniaze zložiteľovi vrátil, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa, na ktorý boli peniaze z úschovy vrátené.

6. Vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

7. Ak boli peniaze prijaté do úschovy ako výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu, notár vyhľadá v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v katastri nehnuteľností alebo v osobitnom registri ostatných záložných veriteľov, ktorým oznámi, že sú u neho zložené peniaze v úschove. Notár postupuje pri vydaní výťažku z predaja zálohu z úschovy podľa osobitného predpisu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #notár #úschova #notárske osvedčenie