50 otázok a odpovedí o darovaní

Darovanie, najčastejšie nehnuteľností, je častým spôsobom, ako v rodine previesť majetok ešte za života na iné osoby. Čo sa o ňom oplatí vedieť? Otázky 1 - 10.

02.12.2019 11:00
žena, okuliare, fascikel Foto:
Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra.
debata

1. Akú nehnuteľnosť možno darovať?

Občiansky zákonník hovorí, že darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Vychádzať možno zo zásady, že darovať možno vec, ktorá môže byť predmetom kúpnej alebo zámennej zmluvy. Darovať nemôže vlastník veci, ktoré nie sú spôsobilé byť predmetom občianskoprávneho vzťahu.

2. Možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok?

Občiansky zákonník stanovuje, že v prípade nehnuteľností možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Pre vlastníka je prípustné darovať osobitne nehnuteľnosť a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený, aj keď sa takýto spôsob darovania neodporúča, pretože by ním v budúcnosti mohli vzniknúť spory medzi majiteľom pozemku a vlastníkom nehnuteľnosti.

3. Kedy nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k nehnuteľnosti?

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva. Obdarovaný teda nadobudne vlastníctvo k darovanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade. Potrebné je uviesť jeho adresu. V zmluve sa špecifikuje, kedy a na základe čoho je možné zapísať vklad do katastra do listu vlastníctva, uvedie sa číslo listu vlastníctva, správa katastra.

4. Ako sa uzatvára darovacia zmluva?

Darovacia zmluva sa uzatvára podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka, zákon ale nepredpisuje pre uzavretie darovacej zmluvy osobitnú právnu formu, zmluva musí byť podpísaná a nesmú v nej chýbať zákonom určené údaje. Písomná forma zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach (stavby, pozemky) a bytoch. Pri hnuteľných veciach sa písomná forma vyžaduje, len ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. V ostatných prípadoch môže byť zmluva uzavretá ústne alebo aj mlčky takzvane konkludentne. Možno tak urobiť napríklad tak, že niekto nastrčením ruky vyzve osobu, aby si vec zobrala, a tá si ju z tejto ruky vezme bez toho, aby čokoľvek povedali.

5. Čo nesmie chýbať v darovacej zmluve?

Chýbať nesmie predovšetkým označenie zmluvných strán. Potrebné je uviesť identifikačné údaje darcu a obdarovaného. V prípade ak ide o fyzickú osobu, treba uviesť: rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnickú osobu, potrebné je uviesť presný názov spoločnosti, sídlo, štatutárneho zástupcu alebo inú osobu oprávnenú zastupovať firmu pri právnych úkonoch, IČO, číslo účtu a bankové spojenie. Dôležité je uviesť, že darca je výlučným vlastníkom danej nehnuteľnosti. Ďalej je potrebné presne uviesť: číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, katastrálne územie, do ktorého patrí a adresu katastrálneho úradu, kde je list vlastníctva evidovaný.

6. Čo treba vedieť o darovaní?

Darovanie patrí medzi najčastejšie formy prevodu vlastníctva, darovacou zmluvou darca bezodplatne niečo prenecháva obdarovanému a obdarovaný dar prijíma.

7. Čo môže byť predmetom darovania?

Predmetom daru môžu byť najmä hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci, ale aj iné práva nemateriálnej povahy. Základným zákonným znakom darovania je jeho bezodplatnosť, teda prevod vlastníctva nemôže byť podmienený žiadnym finančným alebo iným plnením.

8. Môže jeden z manželov darovať majetok, ktorý patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva?

Ak ide o vec, ktorú chce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov darovať niekomu jeden z nich, je potrebný súhlas obidvoch manželov.

9. Možno darovať nehnuteľnosť alebo iný majetok len jednému z manželov?

Pri obdarovaní manželov je pre posúdenie, kto je obdarovaný, predovšetkým dôležitý samotný úmysel darcu poskytnúť dar jednému z manželov alebo obom. Ak je obdarovaný jeden z manželov, ide o jeho majetok, ktorý nespadá pod bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

10. Čo hovorí o darovaní Občiansky zákonník?

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #darovacia zmluva #vlastnícke právo