Darovanie: Ako pýtať dar späť

, 05.12.2019 11:00
vysvetľovanie, žena
Hypotekárna zmluva vo svojej podstate prevod vlastníctva na ďalšiu osobu nezakazuje. Autor:

Darovanie, najčastejšie nehnuteľností, je častým spôsobom, ako v rodine previesť majetok ešte za života na iné osoby. Čo sa o ňom oplatí vedieť? Otázky 21 - 30.

21. Ako má vyzerať návrh na súd v prípade, ak darca žiada dar späť?

Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko a ak je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

22. Čo by mal návrh obsahovať?

Návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä: osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva, s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa darca domáha vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody odporúčame podrobne opísať, pretože súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

23. Čo je potrebné priložiť k návrhu na súd?

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy: darovaciu zmluvu, ak bola uzatvorená v písomnej forme, listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ, súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne, a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

24. Ako sa započítavajú dary do dedičstva

V prípade, ak poručiteľ nespísal závet, dedia zákonní dedičia a súd darovanie berie do úvahy zo zákona, a to tak, že dedičovi sa do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, do dedičského podielu sa nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti sa považuje za dar, ktorý nemožno označiť ako obvyklý, a preto sa do dedičstva započítava. Započítanie sa vykoná aj v prípade, keď poručiteľ spísal závet, a to: ak dal na to poručiteľ príkaz, ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľnému dedičovi (teda potomkovi poručiteľa).

25. Ako sa pri započítavaní posudzuje cena darovanej nehnuteľnosti?

Cena daru sa zvyčajne v praxi posudzuje tak, že dary by sa mali započítavať v cene, ktorú mali v čase darovania, ale zákon a súdy pripúšťajú výnimky z tohto pravidla.

26. Ako sa započítanie robí?

Započítanie, kolácia, sa vykonáva tak, že sa vypočíta takzvaná kolačná podstata. Znamená to, že sa vypočíta celková hodnota dedičstva a hodnota darov, ktoré majú byť započítané. Z kolačnej podstaty sa vypočíta dedičský podiela každého dediča. Obdarovanému dedičovi sa následne z dedičského podielu odpočíta hodnota daru, ktorý dostal.

27. Možno darovať nehnuteľnosť zaťaženú hypotékou?

Aj byt alebo dom, či inú nehnuteľnosť, na ktorej spočíva hypotéka, možno previesť na inú osobu. Vlastník musí komunikovať predovšetkým s bankou, ktorá mu hypotekárny úver poskytla. Banka má totiž na predmetnú nehnuteľnosť záložné právo a bez súhlasu banky nemožno prevod vlastníctva uskutočniť. Potrebné je teda vopred požiadať banku o súhlas so zmenou. Banky vo väčšine prípadov povoľujú prevod vlastníctva – darovanie – bytu alebo domu s hypotékou. Banka prevod nepovolí, ak by boli porušené základné princípy poskytovania hypoték, napríklad ak by sa novým vlastníkom stala právnická osoba, alebo ak by banka zhodnotila, že takýto prevod nesie zvýšené riziko ďalšieho riadneho splácania poskytnutého úveru. Banka vždy posudzuje žiadosť o prevod vlastníckeho práva individuálne, pričom zohľadňuje najmä negatívne situácie v súvislosti so splácaním úveru zabezpečeného predmetnou nehnuteľnosťou.

28. Ako reagujú banky, ak darca previedol nehnuteľnosť na inú osobu bez súhlasu banky?

Ak by majiteľ previedol nehnuteľnosť na inú osobu bez súhlasu banky, porušil by zmluvné podmienky, čoho dôsledkom by mohlo byť napríklad aj okamžité zosplatnenie úveru. Prevod vlastníctva je ale bez súhlasu banky väčšinou nezrealizovateľný, pretože predloženie súhlasu si vyžiada katastrálny úrad. Platí, že majiteľ nehnuteľnosti, ktorý je zároveň dlžníkom a chce darovať zaťaženú nehnuteľnosť, aj po darovaní naďalej ostáva dlžníkom. Obdarovaný získa nehnuteľnosť a stáva sa tak záložcom – majiteľom založenej nehnuteľnosti. Nepreberá však na seba dlh ako taký, to znamená, že hypotéku nebude splácať on.

29. Musí darca súhlasiť s darovaním nehnuteľnosti, na ktorej viazne hypotéka?

Hypotekárna zmluva vo svojej podstate prevod vlastníctva na ďalšiu osobu nezakazuje. Klient musí prísť do banky, podať žiadosť o zmenu na úvere. V tomto prípade, keďže ide o darovanie, predloží banke podpísanú darovaciu zmluvu, ktorou nový vlastník nadobudne predmetnú založenú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva. Ak banka súhlasí s prevodom, požaduje od klienta predloženie žiadosti o zmenu vlastníka založenej nehnuteľnosti a právoplatne uzatvorenú darovaciu zmluvu. Klientom banky odporúčajú, aby prišli do banky ešte pred samotným spísaním darovacej zmluvy. Informovať o darovaní nehnuteľnosti s hypotékou by mal darca obdarovaného a ten by mal vopred súhlasiť.

30. Možno darovať nehnuteľnosť zaťaženú úverom aj maloletým deťom?

Darovať nehnuteľnosť, na ktorú má majiteľ hypotekárny úver, možno aj neplnoletým deťom. Nehnuteľnosť zaťaženú záložným právom je možné platne darovať aj neplnoletému dieťaťu, v takomto prípade by sa však na platnosť darovacej zmluvy vyžadoval aj súhlas súdu s takýmto darovaním a dieťa by pri podpise darovacej zmluvy nemohol zastupovať rodič, ale len súdom ustanovený kolízny opatrovník.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#hypotéka #dedičstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku