OTÁZKY A ODPOVEDE: Darovali ste majetok a chcete ho späť? Ako na to

Darovanie, najčastejšie nehnuteľností, je častým spôsobom, ako v rodine previesť majetok ešte za života na iné osoby. Čo sa o ňom oplatí vedieť? Otázky 41 - 50.

, 09.12.2019 10:00
hádka, žena, muž, stôl Foto:
Podľa Občianskeho zákonníka na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica.
debata

41. Môže niekto darovať dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť s tým, že ju obdarovanému odovzdá napríklad až po niekoľkých rokoch?

Toto sú zmluvné dojednania, v zásade táto podmienka nebráni, aby zmluva bola platne uzavretá. Môže existovať dohoda, že darca nehnuteľnosti uvoľní a odovzdá nehnuteľnosť obdarovanému až po niekoľkých rokoch, resp. je možnosť dohodnúť si zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve nehnuteľnosť užívať až do smrti v prospech darcu, prípadne aj iných osôb.

42. Prichádza do úvahy, že kataster zamietne návrh na vklad na základe darovacej zmluvy, lebo ju ľudia zle spíšu?

Áno, môže sa to stať a stáva sa to veľmi často. Po internete kolujú rôzne „vzory“ zmlúv, ktoré si ľudia v snahe ušetriť skopírujú, použijú, avšak ja sa domnievam, že v prípadoch, keď ide o nehnuteľnosti často s vysokou cenou, je vhodné investovať trochu času a peňazí do odborníka, ktorý zmluvu pripraví s ohľadom na konkrétnu situáciu, ušije ju na mieru účastníkom, pretože tak, ako sú individuálni a jedineční ľudia ako účastníci zmluvy, tak je jedinečná každá zmluva, pretože sa musí prispôsobiť konkrétnej situácii, ktorá nikdy nie je rovnaká.

43. S akými poplatkami u notára treba pri darovaní počítať?

Ak si účastníci spravia zmluvu sami, platia len za osvedčenie podpisov na listine a poplatok pre okresný úrad, katastrálny odbor vo výške 66 eur, prípadne 266 eur pri zrýchlenom konaní. Pri spísaní zmluvy advokátom alebo notárom sa navyše platí aj odmena pre advokáta, resp. notára podľa ich vyhlášky o odmenách. Pri notárskej zápisnici alebo zmluve autorizovanej advokátom, ktoré sú elektronicky podané na príslušný okresný úrad, sa správny poplatok znižuje na polovicu.

44. Ako možno napadnúť darovaciu zmluvu?

Zmluvu je možné napadnúť žalobou, vhodné je kontaktovať advokáta.

45. Možno napadnúť darovaciu zmluvu po smrti darcu?

Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na príslušnom súde žalobou, je však potrebné, aby navrhovatelia (ostatní dediči), ak budú chcieť byť v predmetnom konaní úspešní, uniesli dôkazné bremeno a preukázali, že predmetná darovacia zmluva nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom na právne úkony, alebo že darca v čase, keď bola darovacia zmluva podpísaná, konal v duševnej poruche. Podľa § 37 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ V zmysle ust. § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“

46. Matka darovala synovi byt. Môže dcéra napadnúť darovaciu zmluvu? Má nárok na vyplatenie prípadného dedičského podielu?

Občiansky zákonník presne definuje, v ktorých prípadoch možno napadnúť darovaciu zmluvu. Pre neplatnosť ju možno napadnúť len: ak nebolo darovanie uskutočnené slobodne a vážne a určite a zrozumiteľne, ak ide o právny úkon, ktorý je právne nemožné plniť, ďalej ak je tento úkon uskutočnený osobou, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, alebo ak je uskutočnený osobou konajúcou v duševnej poruche, pre ktorú je nespôsobilá na právne úkony. Darovaciu zmluvu možno napadnúť aj vtedy, ak ide o právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom, a aj vtedy, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. V tomto konkrétnom prípade zmluvu napadnúť môžu, ale súd zrejme nenájde dôvody, pre ktoré by mala byť darovacia zmluva neplatná. Byt sa ale môže započítavať do dedičského podielu obdarovaného syna v rámci dedičského konania po matke.

47. Matka darovala synovi byt s tým, že ju doopatruje, táto podmienka nie je uvedená v darovacej zmluve. Syn sa o matku nestará, môže neobdarovaná dcéra zmluvu napadnúť?

Pokiaľ matka žije, tak neobdarovaná dcéra nemá možnosť napadnúť darovaciu zmluvu. Návrh (žaloba) by bola zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti zmluvy. Toto právo môže vzniknúť až po smrti otca. Darovaciu zmluvu možno napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Návrh treba riadne odôvodniť. Súd by žalobu, ktorou je napadnutá darovacia zmluva, bez dôvodu zamietol. Sestra má možnosť žiadať vrátenie daru, pokiaľ s tým matka súhlasí. Podmienkou je, aby sa obdarovaný správal k matke alebo k jej blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

48. Dá sa darovacia zmluva napadnúť, ak je k nej zriadené vecné bremeno? Darca daroval nehnuteľnosť jednému potomkovi, ostatní súrodenci sú nespokojní.

Ak je k nehnuteľnosti zriadené aj vecné bremeno, neovplyvňuje možnosť takzvaného napadnutia darovacej zmluvy. Možnosť domáhať sa vrátenia daru v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka, resp. možnosť napadnutia darovacej zmluvy pre jej neplatnosť zo zákonných dôvodov zostáva stále zachovaná. Znamená to, že zriadenie vecného bremena nebráni v tom, aby „neobdarovaní“ darovaciu zmluvu napadli.

49. Starí rodičia darovali vnukovi byt. Môžu ich dve dcéry a ostatní vnuci napadnúť darovaciu zmluvu? Majú nárok na vyplatenie prípadného dedičského podielu?

Občiansky zákonník presne definuje, v ktorých prípadoch možno napadnúť darovaciu zmluvu. Pre neplatnosť ju možno napadnúť len z týchto dôvodov: ak nebolo darovanie uskutočnené slobodne a vážne a určite a zrozumiteľne. Napadnúť ju možno aj ak ide o právny úkon, ktorý je právne nemožné plniť, ďalej ak je tento úkon uskutočnený osobou, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, alebo ak je uskutočnený osobou konajúcou v duševnej poruche, pre ktorú je nespôsobilá na právne úkony.

50. Rodičia vlastnia rodinný dom, ktorý chcú darovať synovi, otec je vážne chorý a nie je vstave podpísať dokument. Je možné zmluvu uzavrieť tak, aby bola platná, s tým, že jeden z darcov ju nepodpíše?

Podľa Občianskeho zákonníka na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí a je schopný vlastnoručne listinu podpísať. Pokiaľ však je zdravotný stav otca taký vážny, že nie je schopný porozumieť právnemu úkonu, ktorý robí, možno podať návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd návrhu vyhovie, ustanoví dotyčnej osobe opatrovníka. Ten môže konať za dotyčnú osobu pri bežných právnych úkonoch, pokiaľ však ide o taký právny úkon, ako je nakladanie s majetkom, na ten by opatrovník potreboval súhlas súdu. Ak bude chýbať podpis druhého darcu, tak bude zmluva absolútne neplatná a napadnuteľná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #napadnutie #darovacia zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy