Ako sa vymazáva vecné bremeno?

, 10.12.2019 11:00
človek, paragraf
Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka. Autor:

Ak má napríklad dôchodca právo doživotného užívania nehnuteľnosti a umrie, je potrebné vecné bremeno vymazať. Ako na to?

  • Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katrastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.
  • Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje, uviesť by to mali do zmluvy o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.
  • Bližšie náležitosti tejto zmluvy slovenská legislatíva neuvádza, uviesť je vhodné ale napríklad, či sa strany dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.
  • Na výmaz je ale potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo

Povinný z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania
Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa… vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa… bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevode nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena… do napr. 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zmluva #vecné bremeno
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku