Ako získať invalidný dôchodok? Prvým krokom je žiadosť

K žiadosti je potom potrebné predložiť viaceré doklady - občiansky preukaz, doklad "Prehliadka zisťovania"... Následne sa určí miera poklesu schopnosti pracovať.

03.12.2019 06:00
muž, barle, invalid Foto:
Konanie o priznaní invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.
debata (2)

Čo mám urobiť, ak chcem požiadať o invalidný dôchodok?

O invalidný dôchodok môžete požiadať, ak súčasne splníte nasledovné podmienky: ste invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár), získali ste potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od veku), ku dňu vzniku invalidity nepoberáte starobný alebo predčasný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Konanie o priznaní invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce o nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku sa považuje žiadosť za podanú.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Aké doklady musím predložiť?

K žiadosti treba predložiť viaceré doklady: platný občiansky preukaz, tlačivo „Prehliadka zisťovania“ – vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom, doklad o ukončení vzdelania alebo doklad o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižka alebo doklad o dobe výkonu vojenskej služby vydaný príslušnou vojenskou správou, doklady pre zohľadnenie starostlivosti rodiča o dieťa a u ženy aj zohľadnenie počtu vychovaných detí (napr. rodné listy detí), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, potvrdenia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnoverný doklad preukazujúci dobu zamestnania, ktorá nebola uvedená v zaslanej informácii o stave individuálneho účtu a potvrdenia zamestnávateľov o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení, potvrdenia zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti, prípadne doklad o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k nej, ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa tieto dávky vyplácali, prípadne potvrdenie o výške vykonaných zrážok, ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy.

Navyše musíte priložiť aj odborné lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára, resp. lekárske správy od špecialistov a potvrdenie o poberaní a zastavení výplaty nemocenských dávok a ukončení ročného podporného obdobia. O presnom postupe a termíne spísania žiadosti o dôchodok i posúdenia zdravotného stavu je vhodné informovať sa vopred v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Spísanie žiadosti o dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň.

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity – spolu najviac o 10 %.

Príklad: Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %. Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, avšak ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.

Kto posudzuje invaliditu

 • Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ktorý vykonáva posudkovú činnosť, pričom invaliditu a určenie výšky miery poklesu schopnosti pracovať občana posudzuje na základe predložených odborných lekárskych nálezov o jeho zdravotnom stave zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia. Tieto potrebné záznamy pripraví obvodný lekár a občan ich priloží k žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.
 • Následne na základe vyhodnotenia lekárskych nálezov, ktoré by nemali byť staršie ako šesť mesiacov, posudkový lekár počas ústneho pojednávania o invalidite v prípade potreby vyšetrí poistenca, teda vykoná vlastné funkčné vyšetrenie a určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca v porovnaní so zdravou osobou.
 • To znamená, že aj posudkový lekár vyšetruje poistenca, ale metódy alebo spôsob jeho vyšetrenia závisia od typu zdravotného postihnutia, ktoré je dôvodom konania o invalidite. Môže napr. overiť funkčný stav pohybového ústrojenstva poistenca, vykonať orientačné neurologické vyšetrenie alebo mu zmerať tlak krvi a pod., nie je jeho povinnosťou špeciálne „vyšetrovať“ pacientov zdravotný stav.

Kontrolné prehliadky: Pre invalidných dôchodcov povinné

 • Zvýšenie alebo zníženie percentuálnej miery invalidity závisí od zmeny zdravotného stavu, ktorý sa vyvíja v čase. Sociálna poisťovňa tých poberateľov invalidného dôchodku, kde je predpoklad vývoja diagnózy, predvoláva na kontrolné lekárske prehliadky. Stupeň invalidity sa v dôsledku zmeny zdravotného stavu môže zvýšiť, znížiť alebo aj zaniknúť.
 • Na kontrolnej lekárskej prehliadke je rozhodujúce objektívne preukázať zhoršenie zdravotného stavu doložením odborných lekárskych nálezov, prípadne lekárskych správ z ústavnej zdravotnej starostlivosti k novému posúdeniu zdravotného stavu (najviac 3 mesiace staré).
 • Invalidný dôchodca je na kontrolnú prehliadku predvolaný písomne a je povinný na ňu prísť. Ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly.
 • Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.
 • Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky, dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude podľa posudkového lekára viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.
 • Zmena percenta invalidity musí byť riadne odôvodnená zlepšením alebo zhoršením zdravotného stavu, výraznou stabilizáciou zdravotného stavu a vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára.
 • Kontrolná lekárska prehliadka nie je potrebná pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou z hľadiska zmeny schopnosti pracovať (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti).
 • Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak posudkový lekár pri kontrolnej lekárskej prehliadke neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #žiadosť o dôchodok