Pokračovanie: Aj pôda môže byť v podnájme

Ako by mal vyzerať návrh na začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu?

, 13.12.2019 09:00
muž, traktor, telefonovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prvý diel článku nájdete tu.

Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov (doterajšie rozhodnutie) nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (doterajší náhradný pozemok) podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do

a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,

b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu

c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo

d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

Obsah návrhu

Vlastník, ktorý podal návrh, v ňom uvedie

a) názov katastrálneho územia

b) doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania

c) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohy k návrhu

  • zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,
  • čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

a) navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok

b) doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť

c) navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch

d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Ak sa nepreukážu vyššie uvedené skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.

Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný pozemok (hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci vydania vyššie uvedeného rozhodnutia. Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh, vstupuje tento vlastník do postavenia navrhovateľa. Prílohou návrhu je aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok. Účastníkom konania je hospodáriaci subjekt a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech.

Okresný úrad rozhodne, že nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.

Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá, môže nadobúdateľ podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto nadobúdateľa na čas do

a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí, b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

Obsah rozhodnutia

Nadobúdateľ, ktorý podal návrh, v ňom uvedie

a) názov katastrálneho územia

b) údaje právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania

c) doterajšie rozhodnutie, ktorým bol právnemu predchodcovi nadobúdateľa doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania

d) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohy k návrhu

Prílohou návrhu je:

a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh a na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu

b) čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

a) na nadobúdateľa, ktorý podal návrh, prevodom alebo prechodom prešlo vlastnícke právo k pozemku právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol náhradný pozemok vyčlenený do užívania

b) doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá

c) nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh na dotknutých pozemkoch

d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Ak sa nepreukážu vyššie uvedené skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.

Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká nadobúdateľovi, ktorý podal návrh, podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.

Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nový nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech.

Okresný úrad rozhodne, že novému nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nový nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podnájom #zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy