Od nevýhodnej zmluvy môžete odstúpiť. Ak splníte podmienky

Každú zmluvu si treba pred podpisom poriadne prečítať a všetko, čomu nerozumieme, by sme si mali dať vysvetliť od odborníka. Napriek tomu, že toto pravidlo pozná takmer každý, veľakrát sa stane, že človek uzatvorí zmluvu, ktorá pre neho nie je vôbec výhodná.

13.12.2019 11:00
zmluva, rozmýšľanie, manželia, právnik, notár Foto:
Po zrušení zmluvy je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
debata

O tom, v ktorých prípadoch možno odstúpiť od zmluvy, hovorí Občiansky zákonník. Možnosti odstúpenia možno dohodnúť aj priamo v zmluve. Podľa Občianskeho zákonníka je tak možné urobiť vtedy, ak zmluva bola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Odstúpiť možno len od takej zmluvy, ktorá bola uzavretá platne. Ak je totiž zmluva neplatná, nie je od čoho odstupovať.

Účastníci zmluvných vzťahov si môžu dohodnúť v zmluve rôzne dôvody odstúpenia, ktoré môžu byť aj nad rámec zákona. Tieto dôvody by ale nemali byť v rozpore so zákonom ani dobrými mravmi, inak by ich súd v prípadnom spore neuznal za platné.

Zákonný dôvod na odstúpenie od zmluvy je tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, pričom oba predpoklady musia byť splnené súčasne. Neexistuje možnosť odstupovania od zmluvy len v prípade jej uzatvorenia za nevýhodných podmienok. Tiesňou sa rozumie stav, keď vôľa konajúceho uzatvoriť zmluvu nebola vytvorená celkom slobodne, ale pod vplyvom vonkajšieho tlaku – nie však pod vplyvom fyzického donútenia, ani bezprávnej vyhrážky. V prípade týchto skutočností by zmluva bola absolútne neplatná.

Tieseň je možné vymedziť ako hospodársky alebo sociálny stav osoby, ktorý na ňu dolieha takým spôsobom a tak naliehavo, že v dôsledku tohto stavu urobí právny úkon aj za nápadne nevýhodných podmienok. Zároveň možno povedať, že ak by takejto okolnosti nebolo, tak by daná osoba tento úkon neurobila.

O nápadne nevýhodných podmienkach možno hovoriť vtedy, ak existuje medzi zmluvnými stranami výrazný nepomer medzi navzájom poskytnutými plneniami, alebo niektorá z dohodnutých podmienok je pre jednu stranu očividne nevýhodná.Tieto skutočnosti je však vždy potrebné posudzovať vzhľadom na konkrétny prípad.

Právo na odstúpenie od zmluvy si možno uplatniť jednostranným právnym úkonom. Urobiť tak možno napríklad vo forme listu doručenému ostatným účastníkom zmluvy. V tomto liste treba oznámiť, že odstupujete od kúpnej zmluvy z dôvodov, že ste ju uzavreli napríklad v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Odstúpenie sa stane účinným, len čo prejav o odstúpení bude doručený druhému účastníkovi. Právo na odstúpenie od zmluvy treba uplatniť v trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť od uzavretia zmluvy.

Po zrušení zmluvy je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Platné odstúpenie od zmluvy zaväzuje zmluvné strany vrátiť si naspäť všetko, čo si podľa zrušenej zmluvy odovzdali. V prípade zrušenia zmluvy o kúpe nehnuteľnosti je tak prevodca povinný vydať nadobúdateľovi zaplatenú kúpnu cenu a nadobúdateľ prevodcovi vlastnícke právo k nehnuteľnosti, a to vo forme vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade nesplnenia týchto povinností je možné domáhať sa ochrany na súde.

Miniatúrne písmo v zmluvách nie je dovolené

 • Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.
 • Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 milimetra, nedodržanie veľkosti písma spôsobuje absolútnu neplatnosť zmluvy.
 • Výška písma sa má podľa dôvodovej správy k nariadeniu vlády vzťahovať na strednú výšku písma, ktorú môžeme definovať ako vzdialenosť takzvaného účiaria od strednej doťažnice. Táto vzdialenosť teda podľa súčasnej legislatívy nemôže byť menšia ako 1,9 milimetra.

Ktorými predpismi sa riadia spotrebiteľské zmluvy

Občiansky zákonník (všeobecná úprava spotrebiteľských zmlúv), zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zákon o ochrane spotrebiteľa

 • Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. januárom 2015, písmo ustanovení spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovení obsiahnutých vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sa riadi podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.
 • Spotrebiteľská zmluva môže byť neplatná z dôvodu nedodržania formy vyžadovanej zákonom alebo dohodou zmluvných strán. Môže ísť o absolútnu neplatnosť zmluvy, teda zmluva je neplatná v celom rozsahu, alebo relatívnu neplatnosť, keď spotrebiteľská zmluva môže za určitých podmienok platiť.
 • Spotrebiteľská zmluva nemá zákonom predpísanú formu, zákon povoľuje písomnú, ústnu formu, ale aj formu, keď sa zmluva uzavrie určitým úkonom (požičaním peňazí napríklad), môže to byť zmluva o pôžičke, kúpna zmluva, v prípade ale ak spotrebiteľská zmluva spadá pod konkrétny typ zmluvy a zákon pre tento typ zmluvy vyžaduje písomnú formu, tak táto forma musí byť dodržaná, inak je zmluva neplatná.
 • Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia (neprijateľné podmienky), ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa Posúdenie platnosti spotrebiteľskej zmluvy z pohľadu formy závisí od jej predmetu a podľa toho, či ide napríklad o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o pôžičke, možno určiť, aké formálne a obsahové náležitosti musí spĺňať. Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí mať zo zákona písomnú podobu, ak zmluva takúto formu mať nebude, tak je táto zmluva pre nedostatok formy neplatná.

Čo sú spotrebiteľské zmluvy

 • kúpno-predajné zmluvy
 • lízingové zmluvy
 • úverové zmluvy
 • zmluvy o službách (napr. telekomunikačné služby, pripojenie k internetu, dodávky energií)
 • zmluvy o preprave osôb a vecí
 • poistné zmluvy
 • zmluvy o zájazdoch
 • zmluvy o vypožičaní (napr. vypožičanie automobilu)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluva #odstúpenie