Otázky a odpovede o vedení urbára

Kto má právo kandidovať do orgánov pozemkového spoločenstva? Na aké dlhé obdobie sa volia členovia orgánov? Aké sú pravidlá pri voľbe členov výboru?

30.12.2019 10:00
pole, prechádzka Foto:
Za predsedu výboru je zvolený ten z kandidátov, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva.
debata

Má právo kandidovať do orgánov pozemkového spoločenstva – výboru alebo dozornej rady každý člen urbára?

Zákon o pozemkových spoločenstvách stanovuje, že každý člen pozemkového spoločenstva môže kandidovať za člena niektorého orgánu spoločenstva, pričom spĺňať musí podmienky stanovené príslušnou legislatívou, teda spomínaným zákonom o pozemkových spoločenstvách. Kandidatúru môže podať člen sám alebo ho môže navrhnúť výbor po písomnom súhlase navrhnutého kandidáta. Zmluva o spoločenstve môže stanoviť ďalšie podmienky, napríklad že kandidatúru oznámi písomne výboru pozemkového spoločenstva, stanoví dátum, do ktorého tak musí urobiť, a čo všetko musí v ozname o kandidatúre uviesť: (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis. Dôležité je takisto uviesť, na akú pozíciu kandiduje.

Na aké dlhé obdobie sa volia členovia orgánov pozemkového spoločenstva?

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

Aký je potrebný počet hlasov na zvolenie?

O zvolení za predsedu a členov orgánov spoločenstva rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, ak sa nadpolovičnú väčšinu hlasov nepodarí dosiahnuť v prvom kole, rozhoduje sa v ďalšom kole, do ktorého postupujú kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Volebný a hlasovací poriadok je potrebné podrobnejšie upraviť v stanovách spoločenstva.

Aké sú pravidlá pri voľbe predsedu výboru a jeho náhradníka? Kto má právo voliť?

Zhromaždenie volí predsedu výboru a jeho náhradníka, členov výboru a ich náhradníka a troch členov dozornej rady a ich náhradníka. Za predsedu výboru je zvolený ten z kandidátov, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradníka za predsedu výboru volí zhromaždenie zo zvolených členov výboru. Náhradník na miesto predsedu nastupuje v prípade, že predsedovi zaniklo členstvo podľa paragrafov stanovených zákonom o pozemkových spoločenstvách.

Aké sú pravidlá pri voľbe členov výboru?

Za člena výboru sú zvolení kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca.

V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zhromaždenie si môže zvoliť náhradníka za člena výboru. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena výboru, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade, že člen výboru nastúpil na miesto predsedu alebo členovi výboru zaniklo členstvo.

Ako sa volia členovia dozornej rady?

Za člena dozornej rady sú zvolení traja kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zmluva o spoločenstve by mala stanoviť počet kandidátov, ktorí postúpia do ďalšieho kola. Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena dozornej rady. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena dozornej rady, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena dozornej rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo.

Ako sa odvolávajú členovia orgánov spoločenstva?

Odvolať zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej spoločenstva možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva.

Ako zaniká členstvo v orgánoch spoločenstva

Členstvo vo výbore, v dozornej rade a funkcia predsedu výboru zaniká:

a) skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu

b) rozhodnutím zhromaždenia

c) oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia

d) písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, alebo predsedu, pričom členstvo alebo funkcia predsedu zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia.

e) stratou podmienok na členstvo stanovených zmluvou o spoločenstve

f) úmrtím člena

g) zánikom spoločenstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pravidlá #pozemkové spoločenstvá #otázky a odpovede #urbáre