Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev je už dostupný aj na internete. Ako postupovať pri žiadosti o výpise z registra? Aké pokuty môže spoločenstvo dostať?

08.01.2020 11:00
váhy, postavy, dom, rovnováha Foto:
Pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.
debata

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:

 • názov spoločenstva
 • sídlo spoločenstva
 • identifikačné číslo organizácie
 • katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia volených členov orgánov spoločenstva
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať za spoločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo
 • údaj, či spoločenstvo vykonáva inú podnikateľskú činnosť
 • dátum zápisu spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev
 • zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia

Pozemkové spoločenstvá registrujú podľa zákona o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva.

Verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.

 • za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok kolkovou známkou (resp. známkami) v hodnote 5 eur

Ako požiadať o výpis z registra

Vzor žiadosti od pozemkového spoločenstva

Názov pozemkového spoločenstva, meno, priezvisko a adresa štatutárneho zástupcu

Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)

Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev

Ako zástupca pozemkového spoločenstva s názvom … žiadam o vyhotovenie aktuálneho/úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č. 97/2103 o pozemkových spoločenstvách

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Príloha: poplatok v hodnote 5 eur

Vzor žiadosti od inej osoby

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)

Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev

Dolupodpísaný … žiadam o vyhotovenie aktuálneho/úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č. 97/2103 o pozemkových spoločenstvách podpis žiadateľa

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Zdroj: ministerstvo vnútra

Pokuty pre pozemkové spoločenstvo

Okresný úrad upozorní spoločenstvo na porušenie povinnosti a uloží mu povinnosť odstrániť tieto nedostatky v primeranej lehote, ak spoločenstvo

a) nevedie zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností

b) nedodrží volebné obdobie orgánov spoločenstva

c) neuskutoční zhromaždenie najmenej raz za rok

Okresný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur, ak

a) nepodá návrh na zápis zrušenia spoločenstva v stanovenej lehote

b) neoznámi zmeny údajov v zapísaných registri v stanovenej lehote

c) nesplní povinnosť podľa § 32a ods. 1 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách a­lebo

d) v stanovenej lehote
1. nezačne viesť zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností
2. nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie, alebo
3. neuskutoční zasadnutie zhromaždenia
4. okresný úrad v prípadoch podľa písmena d zastaví konanie o uložení pokuty, ak spoločenstvo odstráni nedostatok, pre ktorý sa konanie o uložení pokuty začalo

Okresný úrad prihliada pri ukladaní pokuty na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Výpisy z registra na internete

 • výpis z registra pozemkových spoločenstiev získaný z internetu nie je použiteľný pre právne úkony. Ak potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.
 • výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #register #urbáre