Pôdu prenajíma aj Slovenský pozemkový fond

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov postupuje najmä podľa ôsmich právnych predpisov. Ktoré sú to? A ako by mala vyzerať žiadosť o prenájom pozemku?

, 05.02.2020 13:00
pôda, pozemok, kladivo, kladivko, spravodlivosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

1. zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

2. nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z.z.

3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

4. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

5. zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

6. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

7. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

8. zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Poľnohospodársky účel

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
 • nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z.z.,
 • Občiansky zákonník
 • Obchodný zákonník
 • zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • zákon o pozemkových spoločenstvách

Prílohy k žiadosti

 • overený výpis z Obchodného registra, overená kópia živnostenského listu, prípadne overená kópia osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, občiansky preukaz alebo iný platný preukaz totožnosti
 • potvrdenie daňového úradu o splnení daňových povinností voči štátu
 • potvrdenia zo zdravotnej a sociálnej poisťovne o splnení záväzkov
 • potvrdenie obcí, kam patria pozemky v katastrálnom území, v ktorom žiadateľ žiada prenajať pozemky, o vysporiadaní záväzkov
 • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ, ktorý žiada prenajať pozemky ako súbor vecí, nie je dlžníkom fondu alebo jemu blízkej osobe, blízkou osobou spoločníkovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu dlžníka fondu, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu
 • podnikateľský zámer podnikateľov na požadovaných pozemkoch
 • listy vlastníctva na poľnohospodárske stavby
 • nájomnú zmluvu na poľnohospodárske stavby, stroje, zariadenia, na živý inventár
 • ak v príslušnom k.ú. neboli zapísané pozemkové úpravy a ROEP, zoznam užívaných pozemkov spolu s LV, prípadne nájomnými zmluvami so známymi vlastníkmi
 • žiadateľ doloží podľa zváženia aj ostatné doklady k prenájmu pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby. Podľa možnosti je potrebné dokladať k žiadosti doklady, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace.

Ako sa podáva žiadosť

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi podľa predchádzajúcej časti na centrálnu podateľňu generálneho riaditeľstva SPF v Bratislave, a to buď osobne, alebo poštou. Pracovník RO SPF posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, ktorú vypracuje príslušný RO SPF, alebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné doplniť k žiadosti konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je vyhovené z určitých dôvodov.

Ak je žiadosť o prenájom kompletná, RO SPF odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis na generálne riaditeľstvo SPF v Bratislave, ktoré po kontrole nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na RO SPF na doplnenie, alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo pripraví návrh nájomnej zmluvy na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vzor žiadosti

Žiadateľ

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, u právnickej osoby názov a adresa spoločnosti

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor........­........ Ulica .............­.............­.......... , PSČ, mesto, obec

Vec: Žiadosť o prenájom pozemkov

Žiadame vás o prenájom ponohospodárskych pozemkov v okrese ............, katastrálne územie .............­......, KN* C parc. č. ................, LV č. … na dobu ......... v celkovej výmere ..........ha. Uvedené pozemky žiadame prenajať za účelom poľnohospodárskej výroby ........... (napr. pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov dobytka a iné). Našu žiadosť zdôvodňujeme .......... (napr. realizáciou projektu rekonštrukcie fariem, realizáciou projektu rekonštrukcie vinohradov, vlastníctvom /nájmom/ poľnohospodárskych budov, rozširovaním poľnohospodárskej výroby výrobu, pestovaním poľnohospodárskych plodín na samozásobenie atď.)

S pozdravom

V ........... dátum

Podpis

Nepoľnohospodársky účel

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na iný ako poľnohospodársky účel postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • Občiansky zákonník
 • Obchodný zákonník
 • zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Prílohy k žiadosti

 • overený výpis z Obchodného registra, overená kópia živnostenského listu, občiansky preukaz alebo iný platný preukaz totožnosti,
 • potvrdenie daňového úradu o splnení daňových povinností žiadateľa voči štátu
 • potvrdenia od zdravotnej a sociálnej poisťovne o splnení záväzkov žiadateľa
 • stanovisko obce k realizácii projektu
 • právoplatné územné rozhodnutie
 • projekt realizácie akcie
 • listy vlastníctva na pozemky, ktoré žiadateľ žiada prenajať,
 • geometrický plán (v odôvodnených prípadoch) alebo snímka z katastrálnej ma­py,
 • znalecký posudok na určenie výšky nájomného (vyžiada RO SPF len v osobitných prípadoch)
 • žiadateľ doloží podľa zváženia aj ostatné doklady k prenájmu pozemkov na iný účel ako poľnohospodárska výroba. Podľa možnosti je potrebné dokladať k žiadosti doklady, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace.

Postup vybavenia žiadosti

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi podľa predchádzajúcej časti buď osobne, alebo poštou na RO SPF, v pôsobnosti ktorého sa požadovaná pôda na prenájom nachádza.

Pracovník RO SPF posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, ktorú vypracuje príslušný RO SPF, alebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné doplniť k žiadosti konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je vyhovené z určitých dôvodov.

Ak je žiadosť o prenájom kompletná, RO SPF odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis na generálne riaditeľstvo SPF v Bratislave, ktoré po kontrole nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na RO SPF na doplnenie alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo pripraví návrh nájomnej zmluvy na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991

Vzor žiadosti

Žiadateľ

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, u právnickej osoby názov a adresa spoločnosti

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor........­........ Ulica .............­.............­.......... , PSČ, mesto, obec

Vec: Žiadosť o prenájom pozemkov

Žiadame vás o prenájom ponohospodárskych pozemkov v okrese ............, katastrálne územie .............­......, KN* C parc. č. ................, LV č. … na dobu ......... v celkovej výmere ..........ha. Uvedené pozemky žiadame prenajať na iný ako poľnohospodársky účel .......... (napr. postavenie stožiara na mobilnú komunikáciu, ťažba štrku, prístup na stavenisko, postavenie reklamnej tabule, vybudovanie golfového ihriska a iné). Našu žiadosť zdôvodňujeme tým, že na základe právoplatného územného rozhodnutia zo dňa ....... budeme na prenajatom pozemku realizovať konkrétny účel.

S pozdravom

V ........... dátum

Podpis

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #pôda #prenájom pôdy #nájomcovia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy