Nájomca môže pôdu ďalej prenajať

Za akých okolností je to možné? Kto znáša náklady spojené s vybavením? Kedy treba zmluvu uzavrieť aj s SPF - Slovenským pozemkovým fondom?

, 11.02.2020 11:00
traktor, pole, hory, príroda, sneh, zima Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podnájomná zmluva: Ak nájomca užíva pozemky, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Kópiu žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na vedomie okresnému úradu na úseku pozemkových úprav. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.

Podmienky: Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa za podmienok a na čas, na ktorý má pozemky prenajaté od ich vlastníka alebo správcu, pričom prednostne uzatvorí podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od fondu. Doterajší prenajímateľ takéto pozemky môže dať do užívania inej osobe. Súčasťou podnájomnej zmluvy je rozdeľovací plán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Okresný úrad: podnájomnú zmluvu za účelom jej zápisu do evidencie podnájomných zmlúv doručí doterajší prenajímateľ okresnému úradu v lehote do 30 dní od jej účinnosti. Užívanie pozemkov: Doterajší prenajímateľ začne užívať pozemky po zbere úrody, ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak.

Kto znáša náklady: Náklady spojené s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.

Daň z pozemkov: doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, predpokladá sa, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.

Slovenský pozemkový fond (SPF): Za podmienok uvedených v zákone o nájme pozemkov je nájomca povinný uzatvoriť podnájomnú zmluvu aj so SPF, ak o to fond požiada, z dôvodu vytvorenia racionálnych podmienok užívania pozemkov, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.

Nesplnenie povinnosti: Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu do 60 dní od podania žiadosti, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa.

Doterajší prenajímateľ, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, k žiadosti priloží
a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vrátane názvu katastrálneho územia, ktoré sú v jeho vlastníctve
b) žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy, preukázateľne doručenú nájomcovi, zmluvu o nájme a doklad o tom, že zmluvný vzťah sa skončil alebo sa má skončiť, písomný súhlas, ak doterajší prenajímateľ nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na pozemku, návrh na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #nájom pôdy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy