Čo oznámiť Sociálnej poisťovni - vyhnite sa pokutám

Nedostali ste nemocenské či materské? Prišiel vám oznam, že musíte vrátiť stovky eur, ktoré vám boli vyplácané napríklad ako sirotský dôchodok? Prestal vám "chodiť" dôchodok? A môže sa stať ešte čosi horšie – exekútor vám zablokuje účet s tým, že dlhujete tisícky eur. Ako sa takýmto nepríjemnostiam vyhnúť? Stačí málo - plniť si oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

31.01.2020 06:00
zhrozená žena, zlá správa, dlh, prekvapenie Foto:
Ak zamestnávateľ neuhradí poistné, Sociálna poisťovňa nikdy nevymáha nezaplatené poistné od zamestnanca.
debata

Aby ste sa do podobnej situácie nedostali, aby vám nechýbali peniaze na zaplatenie bežných výdavkov a aby ste nemuseli hodiny tráviť na úradoch, pamätajte na termíny. Čo teda musíte oznámiť Sociálnej poisťovni, aby ste sa nestali dlžníkom a neprišli o dávky?

„Dlžníkom sa môže stať zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne poistená osoba vtedy, ak včas a riadne neodvedú poistné na sociálne poistenie. Netýka sa to zamestnanca, za ktorého poistné na sociálne poistenie odvádza zamestnávateľ. Ten má povinnosť odvádzať poistné z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a vykonať zrážku zo mzdy zamestnanca. Ak tak zamestnávateľ nespraví, zamestnancovi z toho dôvodu nevzniká nedoplatok na poistnom. Dlh vzniká iba zamestnávateľovi,“ približuje situácie, kedy sa človek môže dostať do dlhu, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Sociálna poisťovňa nikdy nevymáha nezaplatené poistné od zamestnanca. „Ak zamestnávateľ neuhradí poistné, zamestnanec má nárok na dávky aj v takom prípade. V tejto súvislosti je pre zamestnanca dôležitá informácia, či ho zamestnávateľ prihlásil do registra poistencov. Zamestnanec si môže túto skutočnosť overiť v ktorejkoľvek pobočke, prípadne telefonicky v informačno-poradenskom centre.“

Samostatne zárobkovo činná osoba a osoba dobrovoľne poistená majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v zákonom stanovenej lehote, a to do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý platia poistné. Ak tak neurobia, môžu prísť o niektorú z dávok. Napríklad pre získanie nároku na nemocenskú dávku je jednou z podmienok, aby živnostník zaplatil poistné najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

„Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného je v úhrne nižšia ako päť eur. Kontrolované obdobie je posledných päť rokov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,“ informuje Višváder. „V súvislosti s platením poistného je tiež dôležité, aby platiteľ správne uviedol najmä variabilný a špecifický symbol. Ak sú nesprávne a včas na chybu neupozorní, tiež môže spadnúť do siete dlžníkov. Aj dôchodok sa mu neskôr vypočíta len s prihliadnutím na obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné,“ upozornil.

Určité povinnosti majú aj poberatelia jednotlivých dávok. „Napríklad pri dlhšie trvajúcej pracovnej neschopnosti je povinnosťou poberateľa nemocenského odovzdať na prelome mesiacov tzv. lístok na peniaze vystavený jeho ošetrujúcim lekárom. Sociálna poisťovňa mu dávku nevyplatí, kým jej doklad nedoručí,“ približuje povinnosti Peter Višváder.

Ak si poistenec neplní povinnosti, hrozia mu aj peňažné postihy. „Fyzickým a právnickým osobám, ktoré neodviedli poistné za príslušný mesiac včas alebo ho odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa úhrady. Penále sa predpisuje rozhodnutím o predpísaní penále. V súčasnosti zákon o sociálnom poistení neumožňuje odpustenie penále,“ konštatoval Višváder.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #oznamovacia povinnosť