Sociálna poisťovňa: Ktoré údaje a ich zmenu treba nahlásiť?

Zmena účtu, zmeny v štúdiu, začiatok a skončenie prerušenia poistenia... Na príkladoch vám tiež ukážeme, aké chyby urobili ľudia a aké dôsledky to malo.

04.02.2020 08:00
kalendár, presýpacie hodiny, čas Foto:
Príjemca dôchodkovej dávky nahlasuje aj zmenu účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, výkon práce v zahraničí, výšku dôchodku zo zahraničia a siroty nahlasujú aj zmeny v štúdiu.
debata

Ak ste dôchodca, nezamestnaný, na péenke, poberáte materské či ošetrovné, dávky garančného poistenia či úrazové dávky, napríklad úrazovú rentu, nahlasujete zmenu, ktorá má vplyv na výplatu dávky, do 8 dní (napr. zmenu adresy alebo zmenu čísla účtu, na ktorý sa dávka vypláca).

  • Príjemca dôchodkovej dávky nahlasuje aj zmenu účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, výkon práce v zahraničí, výšku dôchodku zo zahraničia a siroty nahlasujú aj zmeny v štúdiu.
  • Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nahlasujú začiatok a skončenie prerušenia poistenia.

Ako pri zmene postupovať?

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby

  • oznamujú prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby prerušenie poistenia

Poberatelia dôchodkových aj iných dávok

  • človek, ktorý má priznaný a vyplácaný dôchodok (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný a invalidný) alebo úrazovú rentu, musí oznámiť zmenu v osobných údajoch ústrediu Sociálnej poisťovne, keďže dôchodkové dávky a úrazovú rentu vypláca výhradne ústredie. Zmenu nahlasuje do ôsmich dní. Pre nahlasovanie týchto zmien nie je určené tlačivo, oznamujú sa neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa (najmä rodné číslo) a jeho podpis. Zmenu výplaty úrazovej renty môžete oznámiť na tlačive Sociálnej poisťovne.
  • príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť: adresu na doručovanie zásielok a dôchodkovej dávky, číslo účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje.
  • zamestnanec (resp. SZČO), ktorý poberá predčasný dôchodok alebo pracuje v zahraničí, musí v lehote do 8 dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku.
  • poberateľ vdovského/vdo­veckého dôchodku musí do 8 dní nahlásiť uzavretie nového manželstva.
  • sirota musí do 8 dní nahlásiť ukončenie, prerušenie, zanechanie alebo vylúčenie zo štúdia. Ak v rámci vykonávanej kontroly nároku na výplatu sirotského dôchodku na vyzvanie v poslednom ročníku štúdia predložila potvrdenie o štúdiu a štúdium skončila predpísaným spôsobom, nemá povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni ukončenie štúdia.
  • penzisti, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, musia nahlásiť výšku dôchodku vyplácaného zo zahraničia na účely: vianočného príspevku (má povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 30. septembra, ak došlo k jeho zmene), zvýšenia starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku (musí oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 8 dní od priznania alebo zmeny jeho sumy), poberateľ dôchodku, ktorý má bydlisko v zahraničí a poberá aj dôchodok zo Sociálnej poisťovne: ak má bydlisko v krajinách Európskej únie (EÚ), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom mimo EÚ tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku)
  • ak nastane zmena údajov s vplyvom na výplatu dávky v období, keď poistenec poberá nemocenskú dávku (napr. materské, nemocenské, ošetrovné) alebo dávku v nezamestnanosti, prípadne úrazovú dávku (okrem úrazovej renty) alebo dávku garančného poistenia, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnou v takomto prípade je pobočka, ktorá dávku priznala a vypláca.

Konkrétne situácie a možné nepríjemnosti

Zrušenie živnosti – pozor, aby ste sa nestali dlžníkom

Pán František si zrušil živnostenské oprávnenie. Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) mu však nezaniká, pretože okrem živnostenského listu má ešte ďalšie oprávnenie: oprávnenie na vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaci roľník (SHR). To nezrušil, pričom ani činnosť SHR už nevykonáva. Aby mu zanikla povinnosť platiť poistné, je potrebné, aby požiadal príslušný obecný úrad (obec), ktorý mu oprávnenie na výkon činnosti SHR vydal, o zrušenie tohto oprávnenia, keďže činnosť SHR nevykonáva a ani nebude vykonávať.

Čo urobil nesprávne? Ak SZČO má okrem napríklad živnosti ďalšie takéto oprávnenie a nezruší ho, povinné poistenie SZČO voči Sociálnej poisťovni tejto osobe nezanikne, aj keď už reálne činnosť nevykonáva. Až keď obec Sociálnej poisťovni oznámi zánik oprávnenia na výkon činnosti SHR pána Františka, Sociálna poisťovňa mu oznámi zánik povinného sociálneho poistenia SZČO.

Neoprávnená výplata sirotského dôchodku – pozor, aby ste nemuseli vrátiť stovky eur

Slečna Mária poberala sirotský dôchodok. Začala študovať na vysokej škole, ale z rodinných dôvodov neinformovala Sociálnu poisťovňu včas (do ôsmich dní) o prerušení štúdia. Nesplnila si tak ohlasovaciu povinnosť, ale naďalej – desať mesiacov – poberala sirotský dôchodok. Po zistení tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o povinnosti vrátiť neprávom vyplatený sirotský dôchodok. Keďže šlo o vyššiu sumu, vznikol problém s okamžitou platbou. Preto Mária musela požiadať o splátkový kalendár.

Akú povinnosť zanedbala? K tejto situácii prišlo práve preto, že sirota napriek zákonnej povinnosti neohlásila prerušenie štúdia, a teda sa jej naďalej vyplácal sirotský dôchodok, ktorý jej už nepatril. Tak sa stala dlžníkom.

Približne 20 až 25 % sirôt, ktoré predčasne ukončili alebo prerušili štúdium, si nesplní zákonnú oznamovaciu povinnosť.

Odovzdajte preukaz o trvaní péenky, tzv. lístok na peniaze – hrozí oneskorené vyplatenie nemocenského

Pán Karol je zamestnanec a ochorel. Péenka mu trvala až do ďalšieho mesiaca, preto mu lekár ku koncu mesiaca vystavil Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, tzv. lístok na peniaze. Pán Karol odovzdal lístok na peniaze zamestnávateľovi. Peniaze však neprišli, preto sa informoval v Sociálnej poisťovni na dôvod a na to, či postupoval správne, keď odovzdal lístok na peniaze zamestnávateľovi. Dozvedel sa však, že postupoval nesprávne.

Ako mal postupovať? K zastaveniu péenky prišlo práve preto, že pán Karol neodovzdal lístok na peniaze priamo do príslušnej pobočky, ale zamestnávateľovi, ktorý nie je povinný lístok na peniaze odovzdať do Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #sirotský dôchodok #oznamovacia povinnosť