Na koho sa vzťahuje zákon proti byrokracii

, 07.02.2020 08:00
spis byrokracia podnikanie počítač šanon
Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy. Autor:

Ako vyzerá zákon proti byrokracii v praxi? Ako znie? A čo robiť, ak od vás úrad žiada výpis, ktorý by už žiadať nemal?

Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci (OVM). Zákon neustanovuje túto povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci, teda pre súkromný sektor.

Orgánmi verejnej moci sú:
a) štátne orgány (Ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR.)
b) obce a mestá, VÚC (ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane)
c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne).Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, a teda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente
d) niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory).

Aké potvrdenia už občania nemusia predkladať

 • od 1. 9. 2018 – Výpis z listu vlastníctva
 • od 1. 9. 2018 – Odpis z registra právnických osôb
 • od 1. 10. 2018 – Katastrálna mapa
 • od 1. 1. 2019 – Výpis z registra trestov
 • od 1. 9. 2019 – Potvrdenie o návšteve školy
 • od 1. 12. 2019 – Potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu, Pohľadávky na zdravotnom poistení, Potvrdenie o nedoplatku voči Sociálnej poisťovni, Potvrdenie voči daňovému a colnému úradu.
 • od 1. 1. 2021 je plánované potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a potvrdenie o dôchodkových dávkach

Aké registre zahŕňa odpis z registra právnických osôb

Odpis z registra právnických osôb zahŕňa tieto registre:

 • výpis z obchodného registra
 • výpis zo živnostenského registra
 • výpis z registra nadácií
 • výpis z registra občianskych združení
 • výpis z registra neinvestičných fondov
 • výpis z registra neziskových organizácií
 • výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

Na akých študentov sa vzťahuje potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie sa vzťahuje na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitnými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.

V ktorých prípadoch môže byť využité potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch voči Sociálnej poisťovni?

Predmetné potvrdenia je možné využiť:

 • pri žiadosti o dotácie, granty, stimuly, regionálnu podporu, podporu cestovného ruchu, podporu kultúry a národnostných men­šín
 • pri prihlasovaní sa do procesu verejného obstarávania
 • pri žiadostiach o čerpanie eurofondov
 • pri žiadosti o obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania
 • pri podávaní žiadostí pri predaji, prenájme a prideľovaní hnuteľného a nehnuteľného majetku obcí a miest;
 • pri podávaní žiadostí o licencie a registrácii subjektov ako prevádzkovateľov retransmisie
 • pri podávaní žiadostí o štátnu záruku
 • pri poukázaní podielu 2¤% zaplatenej dane prijímateľovi
 • pri zriaďovaní školských zariadení
 • pri žiadostiach súvisiacich s výrobou, predajom, dovozom tabakových výrobkov, liehu, minerálnych olejov
 • pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, výberom mýta, prevádzkovaní hazardných hier
 • pri žiadostiach o prevádzkovanie dráhy, dopravy a mnoho ďalších využití.

Čo robiť, ak úrad žiada od občana výpis, ktorý podľa zákona proti byrokracii už nemusí poskytovať?

V prípade, ak úrad žiada od občana výpisy, napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii.sk (pošlite nám podnet). V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/ možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať pre vybavenie dopytu občana či podnikateľa.

Čo hovorí zákon proti byrokracii

Orgány verejnej moci – úrady a inštitúcie sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
b) informačný systém katastra nehnuteľností
c) register trestov
d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov
e) centrálny register študentov
f) informačný systém Finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze
g) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie.

Ďalším informačným systémom na účel tohto zákona je aj informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.

Povinnosť sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme.

Povinnosť sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.

Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zákon proti byrokracii #byrokracia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku