Darovanie nehnuteľnosti má presné pravidlá

Darovanie majetku upravuje Občiansky zákonník. Ten stanovuje, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

, 11.02.2020 12:00
matka a dcéra, rodič, dieťa, darovanie, zmluva,... Foto:
Základným zákonným znakom darovania je jeho bezodplatnosť, teda prevod vlastníctva nemôže byť podmienený žiadnym finančným alebo iným plnením.
debata

Darovať možno akýkoľvek majetok, najčastejšie sa však darovanie týka nehnuteľnosti. Darovacia zmluva musí byť v takomto prípade písomná. Pri hnuteľnej veci zákon takúto povinnosť ukladá len vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Každý, kto chce usporiadať svoje majetkové pomery takýmto spôsobom, ba mal vedieť, že neplatná je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Zákon pripúšťa možnosť, že majetok darujete na základe sľubu. Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa podľa Občianskeho zákonníka dovršuje konsenzom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká darovateľný nárok na odovzdanie daru. Pre uzavretie takejto darovacej zmluvy zákon nevymedzuje žiadnu osobitnú právnu formu. Pamätať si ale treba, že darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Darovať možno teda vec, ktorá môže byť predmetom kúpnej alebo zámennej zmluvy.

Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu a ak obdarovaný darovanú nehnuteľnosť prijal. Darca je však povinný pri ponuke daru darcu upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Základným zákonným znakom darovania je jeho bezodplatnosť, teda prevod vlastníctva nemôže byť podmienený žiadnym finančným alebo iným plnením. Princíp darovacej zmluvy teda spočíva v tom, že takouto zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijme. Podstatou darovacej zmluvy je teda bezplatný prevod vlastníctva. Bezplatnosť znamená, že poskytnutím daru darca nedostane žiadnu protihodnotu. O darovaciu zmluvu nejde ani vtedy, ak darca požaduje za poskytnutie daru nejakú protislužbu, ktorá spočíva vo výkonoch alebo činnostiach. O darovanie nejde ani v prípade, keď darca požaduje zaplatenie podstatne zníženej ceny, ktorá sa rovná zlomku hodnoty vlastnícky prevádzanej veci. Kombinácia kúpnej a darovacej zmluvy je neprípustná. Výnimku môžu predstavovať len zmluvy so symbolickou sumou, ak sa využijú ustanovenia o simulovaných právnych úkonoch, ale podľa právnikov je tento typ zmluvy v prípade bežného darovania nehnuteľností ľahšie napadnuteľný.

V prípade hnuteľných vecí nemôže majiteľ darovať súčasť alebo príslušenstvo, ktoré má väzbu na hlavnú vec. V prípade nehnuteľností ale napríklad možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Zákon teda pripúšťa darovať osobitne nehnuteľnosť a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený. Takýto spôsob darovania sa ale všeobecne neodporúča, pretože vedie k sporom medzi majiteľom pozemku a majiteľom nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť možno darovať fyzickej ako aj právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti. Darovať ich takisto možno štátu, nadácii, združeniu. Darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Zastupovať maloleté dieťa ale musí pri právnych úkonoch zákonný zástupca.

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva. Pri darovaní nehnuteľnosti je nevyhnutné, aby bol povolený vklad k nehnuteľnosti príslušným katastrálnym odborom okresného úradu, pretože až vkladom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností dochádza k prevodu nehnuteľnosti na obdarovaného. Za účelom vkladu v katastri nehnuteľností je potrebné katastrálnemu odboru okresného úradu doručiť spolu s darovacou zmluvou aj návrh na vklad do katastra a prílohy, ak ich zákon vyžaduje. Ak zmluva neodporuje zákonu, má všetky zákonné náležitosti a neobsahuje iné chyby, katastrálny odbor okresného úradu vklad povolí, o čom upovedomí účastníkov zmluvy.

Ako sa možno domáhať vrátenia daru

  • darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy: ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne.
  • hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov ale nemožno považovať napríklad nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.
  • domáhanie sa daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. Okamihom doručenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému zaniká darovací vzťah. V písomnej výzve treba podrobne opísať predmet daru, dôvody, pre ktoré sa darca domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru.
  • ak zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná, má darca možnosť podať návrh na súd na vrátenie daru.
  • návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko a ak je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.
  • súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Čo musí obsahovať návrh na vrátenie daru

1. Osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje.

2. Dôvody, z ktorých musí byť zrejmé, že sa darca domáha vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy.

3. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom, chýbať nesmie dátum, miesto, a podpis.

Aké prílohy treba priložiť:

  • darovaciu zmluvu, ak bola uzatvorená v písomnej forme
  • listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, prípadne označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #nehnuteľnosť #darovacia zmluva