Darovacia zmluva: čo v nej nesmie chýbať

V žiadnej zmluve nesmú chýbať údaje o darcovi a obdarovanom. Čo nasleduje po nich? A ako sa líši darovacia zmluva k pozemkom a stavbe od zmluvy k bytom?

, 07.02.2020 10:00
žena, fascikle, kancelária, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Názov právneho úkonu

  • potrebné je uviesť, že ide o darovaciu zmluvu

Údaje darcu a obdarovaného

  • v žiadnej zmluve, týkajúcej sa prevodu nehnuteľnosti, nesmú chýbať osobné údaje účastníkov.
  • medzi osobné údaje darcu patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.
  • medzi osobné údaje obdarovaného patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

Predmet darovacej zmluvy

  • predmetná nehnuteľnosť musí byť v zmluve určená a opísaná čo najpresnejšie tak, aby z obsahu zmluvy bolo zrejmé, čo konkrétne je predmetom daru, aby si ho nebolo možné zameniť s inou vecou, odporúča sa dojednať tiež spôsob odovzdania veci (miesto a čas odovzdania).

Spoluvlastnícke podiely

  • v prípade, že je obdarovaných viac, je potrebné vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. Ak ale ide o manželov, podiel sa neuvádza, pretože predmet daru nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva.

Dátum a podpis

  • v zmluve nesmie chýbať označenie miesta a dátumu uzavretia darovacej zmluvy. Na konci darovacej zmluvy je potrebné uviesť miesto uzavretia zmluvy, pričom miestom uzavretia treba rozumieť minimálne mesto, v ktorom došlo k podpisu zmluvy účastníkom zmluvy.
  • vyžadujú sa vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného, odporúča sa, aby podpisy darcu a aj obdarovaného boli riadne overené notárom alebo matrikou.

Darovacia zmluva k pozemkom a stavbe

  • okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy musí v prípade pozemkov a stavieb darovacia zmluva obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené Katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z.z.

1. Označenie pozemku s uvedením najmä
a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií,
b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku,
c) druhu pozemku a jeho výmery,
d) označenie katastrálneho územia, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je pozemok evidovaný

2. Označenie stavby s uvedením
a) druhu stavby,
b) súpisného čísla stavby a
c) parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je stavba evidovaná

Darovacia zmluva k bytom

  • okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy musí v prípade bytu darovacia zmluva obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené Katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z.z. a Zákonom o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z.

1. Základný popis bytu s vymedzením
a) čísla bytu, orientačného čísla vchodu a poschodia,
b) čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný
c) označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorej je dom postavený a katastrálneho územia,
d) určenie veľkosti podlahovej plochy bytu bez plochy balkónu a loggie.

2. Vymedzenie častí a príslušenstva bytu. Časťami bytu sú jeho jednotlivé miestnosti s uvedením najmä ich počtu a druhu. Príslušenstvom bytu treba rozumieť vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom trvale užívali, ako napr. pivnica.

3. Vymedzenie vnútorného vybavenia bytu. Vnútorným vybavením bytu treba rozumieť vybavenie určené na to, aby sa s bytom trvale užívalo. Vnútorným vybavením bytu je najmä jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček či domáci telefón.

4. Určenie a popis spoločných častí bytového domu. Spoločnými časťami domu treba rozumieť časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Spoločnými časťami domu sú najmä:
a) základy domu,
b) strecha,
c) chodby,
d) obvodové múry,
e) priečelia,
f) terasa,
g) schodiská,
h) vstupy,
i) vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

5. Určenie a popis spoločných zariadení bytového domu. Spoločnými zariadeniami domu treba rozumieť zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívania a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä:
a) bleskozvod,
b) vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne prípojky,
c) výťahy,
d) kočikáreň,
e) sušiarne,
f) práčovne,
g) žehliarne,
h) sklad náradia,
i) inštalačná komora,
j) spoločná televízna anténa.

6. Úprava práv k pozemkom, ktoré sú zastavané bytovým domom a k priľahlému pozemku. Pokiaľ sú pozemky zastavané bytovým domom v spoluvlastníctve vlastníkov bytov, tak v zmluve je potrebné tieto pozemky vymedziť s uvedením najmä
a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií,
b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku,
c) druhu pozemku a jeho výmery,
d) označenie katastrálneho územia. Pokiaľ nie sú pozemky vo vlastníctve vlastníkov bytov, tak je potrebné sa v zmluve vyrovnať s vecným bremenom, ktoré je v prospech spoluvlastníkov bytov na pozemku zriadené.

7. Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

8. Zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada. Ak o to nadobúdateľ nepožiada, nie je potrebné sa touto otázkou v zmluve zaoberať.

9. Vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy bytového domu.

10. Úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Pokiaľ sa v bytovom dome takéto zariadenia nenachádzajú, nie je potrebné sa v zmluve touto otázkou zaoberať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva