Vzor: Darovacia zmluva

V inom článku ste si mohli prečítať, čo by mala obsahovať darovacia zmluva k pozemkom a stavbe či k bytom. A takto by mala darovacia zmluva vyzerať v praxi:

12.02.2020 11:00
notárka, manželia, seniori, podpis, zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Najprv teda Darovacia zmluva: čo v nej nesmie chýbať

A teraz zmluva:

Darca

Katarína Benková
Legionárska 10, 000 00 Trnava
rodné číslo: 123456/7890
dátum narodenia: 1. 2. 1950
štátne občianstvo/re­gistrovaná: SR
bankové spojenie: 20010002001001100

ako darca na strane jednej (ďalej len „Darca”) a

Obdarovaný

Michal Benka
Hlavná 1, 000 01 Trnava
rodné číslo: 234567/8901
dátum narodenia: 2. 3. 1975
štátne občianstvo/re­gistrovaný: ST
bankové spojenie: 20010002001000900

ako obdarovaný na strane druhej (ďalej len „Obdarovaný“ a spolu s Darcom ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Darovaciu zmluvu (ďalej len „Zmluva“):

Článok I

Úvodné ustanovenie

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava na liste vlastníctva č.123, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava, a to:

bytu č. 5, s celkovou podlahovou plochou 125 m2 a terasou s výmerou 15 m2, pozostávajúceho z obývacej izby spojenej s kuchyňou, zo 4 spální, z kúpeľne, WC a predsiene (ďalej len „Byt“), nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu na Hlavnej ulici, v Trnave, súpisné číslo 1 (ďalej len „Bytový dom“), postaveného na pozemku parcelné číslo 678 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m2, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Trnave, na liste vlastníctva č. 123, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava (ďalej len „Pozemok“) v spoluvlastníckom podiele 1/1 …

(ďalej len „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet daru“)

Článok II

Predmet Zmluvy

Darca daruje zo svojho výlučného vlastníctva Nehnuteľnosti uvedené v článku I Zmluvy Obdarovanému, ktorý ich nadobúda ako dar. Obdarovaný Predmet daru prijíma.

Článok III

Vyhlásenie Obdarovaného o oboznámení sa so stavom Predmetu daru

Darca oboznámil Obdarovaného s technickým a právnym stavom Nehnuteľností. Obdarovaný vyhlasuje, že Nehnuteľnosti preberá v stave, v akom sa nachádzajú v deň podpisu tejto Zmluvy, a nevymieňuje si žiadne osobitné vlastnosti Nehnuteľností.

Článok IV

Osobitné ubezpečenia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.

2. Darca vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom daru nakladať v plnom rozsahu. Darca vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo Darcu k predmetu daru akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s Predmetom daru podľa tejto Zmluvy. Darca vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu daru.

3. Darca vyhlasuje, že Predmet daru nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov. Darca ďalej vyhlasuje, že na Predmete daru neviaznu žiadne vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva (nároky) tretích osôb.

4. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť Zmluvy alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy.

Článok V

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu daru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Obdarovaného na základe Zmluvy podá Obdarovaný príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu daru nadobudne Obdarovaný až vkladom do katastra nehnuteľností a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení.

4. V prípade, ak by príslušný katastrálny odbor okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je Darca povinný poskytnúť súčinnosť Obdarovanému v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietnutí konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo opätovne bezodkladne, najneskoršie do troch dní, od doručenia výzvy Obdarovaného podpísať Darovaciu zmluvu s Obdarovaným na predmet daru.

5. Ak príslušný katastrálny odbor okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je Darca povinný poskytnúť súčinnosť Obdarovanému a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak Darca neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušný katastrálny odbor okresného úradu zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, Darca je povinný opätovne bezodkladne, najneskoršie do troch dní, od doručenia výzvy Obdarovaného podpísať darovaciu zmluvu s Obdarovaným na Predmet daru.

6. Obdarovaný nadobúda právo držby k Predmetu daru podpisom Zmluvy Zmluvnými stranami.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Darcu, jeden pre Obdarovaného a dva pre príslušný katastrálny odbor okresného úradu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k Predmetu daru podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného k Predmetu daru do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Trnave, dňa 29. januára 2020.
Darca: Katarína Benková Obdarovaný: Michal Benka
podpis darcu podpis obdarovaného

Obsah tohto dokumentu je vzorom právneho dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva