Darovanie a právo doživotne bývať v darovanom dome

Čo by mala obsahovať zmluva s vecným bremenom? A ako sa vecné bremeno vymazáva? Ako vyzerá zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania?

13.02.2020 13:15
seniori, manželia, objatie, sedenie Foto:
Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena.
debata (1)

Vecné bremeno v podobe práva doživotne obývať nehnuteľnosť zaručuje darcovi, že môže v rámci dohodnutých podmienok doživotne obývať predmetnú nehnuteľnosť. Povinný z vecného bremena je vždy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa vecné bremeno zriadi, a oprávnený je osoba s právom doživotne užívať nehnuteľnosť. Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena.

Darovacia zmluva s vecným bremenom

Forma zmluvy: dokument si vyžaduje písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. Vzhľadom na to, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti, na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno práva doživotného užívania nehnuteľnosti sa v katastri zapisuje ako ťarcha a zostáva zachované, aj keď nastane zmena vlastníka. Právo doživotného bývania sa spája výlučne s oprávnenou osobou, teda osobou, v prospech ktorej bolo zriadené, a zaniká smrťou oprávnenej osoby a Občiansky zákonník vylučuje jeho prechod na inú osobu, neprechádza ani na jej prípadných dedičov.

Obsah zmluvy: zmluva si vyžaduje presnú identifikáciu zmluvných strán: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo povinnej aj oprávnenej osoby z vecného bremena. Uviesť treba, že darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, rozloha nehnuteľnosti, údaje z katastra nehnuteľností. Takisto sa uvedie, ako darca predmetnú nehnuteľnosť nadobudol: napr. dedením, prevodom vlastníckeho práva, darovacou zmluvou.

Uvedie sa, že darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť popísanú v tejto zmluve a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma. Takisto je treba presne uviesť, že obdarovaný zriaďuje v prospech darcu bezplatné vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať napríklad dve miestnosti a príslušenstvo.

Povinnosti zmluvných strán

Platí, že ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, je zároveň povinný znášať primerané náklady na jej zachovanie a opravy. Ak v dome býva darca aj obdarovaný, náklady sú obaja povinní znášať podľa miery spoluužívania. A práve úhrady nákladov na prevádzku nehnuteľnosti bývajú najrizikovejšou časťou takejto právnej úpravy majetkových pomerov. V praxi sa stáva, že jedna zo zmluvných strán prestane plniť svoje povinnosti, prípadne sa absolútne odmieta podieľať na nákladoch. Odporúča sa podrobne upraviť práva a povinnosti týkajúce sa finančných nákladov v zmluve o zriadení vecného bremena.

Zmluvne sa oplatí dohodnúť aj rozsah užívania nehnuteľnosti. V praxi sa často prejaví, že obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je na základe určitého právneho titulu povinný poskytovať inej osobe bývanie v jeho nehnuteľnosti, môže byť pre obe strany v určitých situáciách obmedzujúce. Z toho dôvodu je vhodné, aby si obe strany dohodli presný spôsob a rozsah práv a povinností vyplývajúcich z vecného bremena a konkretizovať, ktoré miestnosti majú byť prenechané na bývanie určenej osobe a podobne. Tu je však potrebné brať do úvahy, že vo vzťahu vyplývajúceho z vecného bremena sú takmer všetky práva na strane oprávnenej osoby, teda osoby využívajúcej právo bývania.

Zrušenie vecného bremena

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu vzniká rôznym spôsobom, a to: písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona vydržaním. Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona alebo zmluvou. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Vecné bremeno môže zaniknúť tiež smrťou osoby, ak sa toto viazalo vyslovene na túto osobu (právo doživotného bývania).

Zmluva o zániku vecného bremena musí byť písomná, jej účastníkmi sú osoba povinná z vecného bremena a osoba oprávnená z vecného bremena. Musí v nej byť jasne definované, akého vecného bremena sa týka, teda aké vecné bremeno má na jej základe zaniknúť. Musí byť teda definovaná nehnuteľnosť, ku ktorej sa viaže. Následne musí prísť k výmazu aj na katastri nehnuteľností.

Ako sa vymazáva vecné bremeno

Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje, a uviesť by to mali do zmluvy o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy slovenská legislatíva neuvádza, uviesť je však vhodné napríklad to, či sa strany dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.

Na výmaz je potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.) Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo.

Povinný z vecného bremena:
Uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto
Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevode nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena … napríklad do 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva #vecné bremeno