Daň z príjmu 2: Nezdaniteľná časť a daňový bonus

, 17.02.2020 06:00
dane, daňové priznanie, účty, faktára, odvody
Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený. Až na niekoľko výnimiek. Autor:

Podať daňové priznanie a zaplatiť daň musí každý, kto vlani zarobil aspoň polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, čo je 1 968,88 eura. Otázky 11-20 z 50.

11. Kedy má daňovník právo uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela?

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z takzvanej aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane. Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

12. Aké podmienky treba splniť?

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

13. Musia byť tieto podmienky splnené počas celého zdaňovacieho obdobia?

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

14. Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela?

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem. Rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura. Prípadne môže to byť aj nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

15. Čo ak má daňovník základ dane vyšší ako 36 256,38 eura?

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je: rozdiel medzi sumou 13 001,438 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1. 1. 2019 predstavuje sumu 205,07 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. Môže to byť aj rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

16. Ako sa vypočíta vlastný príjem manžela alebo manželky?

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

17. Čo patrí medzi štátne sociálne dávky?

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba: príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi. Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

18. Ako sa uplatňuje daňový bonus?

Ak daňovník poberal v zdaňovacom období 2019 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus.

19. V akej výške si možno tento daňový bonus uplatniť?

Urobiť tak možno nasledovne: na dieťa do 6 rokov veku – za mesiace január až marec 2019 vo výške 22,17 eura mesačne a za mesiace apríl až december 2019 vo výške 44,34 eura mesačne, na dieťa nad 6 rokov veku – za január až december 2019 vo výške 22,17 eura mesačne.

20. Aké podmienky musia byť splnené na uplatnenie daňového bonusu?

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky: ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom nemôže ísť o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2019 príjem aspoň 3 120 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu), daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Zdroj: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#nezdaniteľná časť základu dane #daňový bonus #daňové priznanie #daň z príjmu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku