Daň z príjmu 3: Zamestnanecká prémia, III. pilier, bonus na úroky

, 18.02.2020 06:00
žena, kancelária, práca, kalendár
Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, si môže uplatniť daňovník v úhrne najviac do výšky 50 eur. Autor:

Podať daňové priznanie a zaplatiť daň musí každý, kto vlani zarobil aspoň polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, čo je 1 968,88 eura. Otázky 21-30 z 50.

21. Kedy má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu?

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2019 má daňovník len v prípade splnenia základných podmienok: zamestnanec musí za rok 2019 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), zo služobného pomeru, štátnozamestna­neckého pomeru alebo z členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde, dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR, dosiahnuté posudzované príjmy musia byť v úhrnnej výške aspoň 6-násobok minimálnej mzdy (3 120 eur), a vypočítaná suma je vyššia ako nula.

22. V akom prípade zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu?

Ak daňovník za zdaňovacie obdobie 2019 dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 3 120 eur a nižšej ako 6 240 eur, vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, nárok na zamestnaneckú prémiu mu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).

23. Koľko možno ušetriť vďaka dôchodkovému sporeniu?

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

24. Aké podmienky treba splniť?

Aby si daňovník mohol odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

25. Ako si možno znížiť základ dane, ak ste boli v kúpeľoch?

Od 1. 1. 2018 bola zavedená nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu.

26. Do akej výšky si možno v takomto prípade znížiť základ dane?

Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, si môže uplatniť daňovník v úhrne najviac do výšky 50 eur, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považuje u tohto daňovníka za vyživované podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok, za každého z nich. Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

27. Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z úverov?

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28. Na aké úverové zmluvy o bývaní sa vzťahuje tento bonus?

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. 12. 2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

29. Aké podmienky treba splniť?

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky: ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov a jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

30. Ako si možno uplatniť tento bonus?

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanecká prémia #daňové priznanie #daň z príjmu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku