Pravidlá vydržania nielen pôdy určuje Občiansky zákonník

Ak obrábate pôdu, ktorá vám nepatrí a splníte podmienky, ktoré určuje zákon, môžete sa stať vlastníkom tejto pôdy.

25.02.2020 13:49
žena, muž, papiere, prekvapenie, zhrozenie Foto:
Predmetom vydržania môže byť iba celá vec, nikdy nie len jej časť.
debata (11)

a) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnos­ť.Uvedené podmienky vydržania musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby. Do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

b) Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb Možné je vydržať zásadne len vec, nikdy nie iba jej časť. Vydržaním možno nadobudnúť vec do podielového, ale aj bezpodielového spoluvlastníctva.

c) Do doby podľa bodu a sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

d) Pre začiatok a trvanie doby podľa bodu a sa použijú primerane ustanovenia o plynutí premlčacej doby.

 • 1. držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
 • 2. ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.
 • 3. ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.
 • 4. oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.
 • 5. neoprávnený držiteľ je povinný vždy vydať vec vlastníkovi spolu s jej plodmi a úžitkami a nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou držbou vznikla. Môže si odpočítať náklady potrebné na údržbu a prevádzku veci.
 • 6. Neoprávnený držiteľ si môže od veci oddeliť to, čím ju na svoje náklady zhodnotil, pokiaľ je to možné bez zhoršenia podstaty veci.

Čo je vydržanie

 • vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. O pôvodnom nadobudnutí vlastníckeho práva možno hovoriť vtedy, ak vlastnícke právo nadobúdateľa nie je odvodené od vlastníckeho práva predchodcu (ako je to napríklad pri kúpnej zmluve)
 • v prípade vydržania ide o spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník.
 • hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. Nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním možno tak k hnuteľným, ako aj k nehnuteľným veciam, ale len po splnení podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku. Vyhotovovanie osvedčení o vydržaní patrí do pôsobnosti notárov, ktorí postupujú v zmysle Notárskeho poriadku

Predpoklady vydržania

 • zákon ustanovuje predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené po celú dobu vydržania. Medzi tieto predpoklady patria: spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet držby, dobromyseľnosť vydržateľa, oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu, uplynutie vydržacej doby
 • spôsobilým subjektom vydržania môžu byť všetky osoby, ktoré sú spôsobilé nadobúdať vlastnícke právo (fyzické osoby, právnické osoby, ale aj štát). Vydržaním možno nadobudnúť vec do podielového, ale aj bezpodielového spoluvlastníctva.
Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, zmluva, papier, nesúhlas Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec patrí, musí byť objektívne.
 • z vydržania sú vylúčené veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníckeho práva alebo ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb.
 • možné je vydržať zásadne len vec, nikdy nie iba jej časť.
 • za najzásadnejší predpoklad vydržania a súčasne za najväčší problém možno považovať podmienku oprávnenej držby. V zmysle ustálenej praxe sa za oprávnenú držbu považuje nakladanie s vecou ako so svojou vlastnou, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí; je teda objektívne presvedčený o svojom domnelom vlastníckom práve.
 • všetky uvedené podmienky vydržania musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby, ktorá je v prípade hnuteľných vecí 3-ročná a v prípade nehnuteľností (a práv zodpovedajúcim vecnému bremenu) 10-ročná. Do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Osvedčenie o vydržaní

 • pri osvedčení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Všetky tieto okolnosti musia byť obsiahnuté vo vašom vyhlásení o vydržaní, ktoré notár osvedčí formou notárskej zápisnice. Rovnako je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú.
 • v zmysle Notárskeho poriadku sa navyše vyžaduje aj kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, kladné vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) a kladné vyjadrenie správcu nehnuteľnosti, ktorým je napríklad Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie týka pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré sú v správe tohto orgánu. Následne notár vyhotoví oznámenie, ktoré sa zverejní v obci a na notárskom úrade.
 • súčasťou tohto oznámenia je výzva, aby každý, kto sa cíti byť dotknutý vo svojich právach, podal do 60 dní odo dňa zverejnenia svoje námietky. Až po dodržaní tohto postupu môže notár vydať osvedčenie o vydržaní, na základe ktorého kataster zapíše vlastnícke právo k vydržanej nehnuteľnosti záznamom.

Čo hovorí zákon o notároch o Osvedčení vyhlásenia o vydržaní

1. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice obsahovať:

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu 6), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá

 • vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,
 • vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,
 • vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu 6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu 6b), že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce,

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

2. Účastník nemôže urobiť vyhlásenie v zastúpení.

3. Ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

4. Ak sa právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa za to, že nemá výhrady.

Notársky prieskum

 • v prípadoch posudzovania okolností vydržania je najviac problematické posúdenie oprávnenosti či dobromyseľnosti držby. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec patrí, musí byť objektívne.
 • dobrú vieru bude potrebné posudzovať aj s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, za ktorých by držiteľ (pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú od neho možno vyžadovať) mal alebo mohol mať prípadné pochybnosti o existencii svojho práva.
 • nestačí teda len jeho subjektívne vnútorné presvedčenie o tom, že je vlastníkom. Ak sú mu alebo musia byť známe skutočnosti, ktoré jeho vlastníctvo dôvodne spochybňujú a svedčia v prospech vlastníctva inej osoby, podmienka dobromyseľnosti nebude splnená.
 • vnútorné presvedčenie osoby, samozrejme, dokázať nie je možné, predmetom dokázania či skôr osvedčovania budú okolnosti, ktoré nasvedčujú, že držiteľ by mohol objektívne považovať určitú nehnuteľnosť za svoju. Ako dôkazy budú slúžiť spravidla nadobúdacie zmluvy, ktoré utvrdzujú držiteľa, že vec je jeho. Do úvahy prichádzajú aj výpovede osôb, ktoré boli svedkami ústnej dohody a podobne. Samozrejme platí, čím viac hodnoverných dôkazov notárovi predložíte, tým je miera osvedčenia vyššia.
 • ťažisko posúdenia právneho stavu spočíva na notároch a ich prípadné pochybenie môže vyústiť až do disciplinárneho konania. Často aj legitímny postup notára vedie k súdnemu konaniu a k určovacím žalobám. Určovacou žalobou však nie je možné napadnúť notárske osvedčenie o vydržaní.
Zdroj: Občiansky zákonník, pravny-poradca.sk

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #notár #kataster #vydržanie pôdy