Chystáte sa napísať závet?

Akú formu by mal mať závet? Kedy je závet neplatný? Kde ho môžete uložiť? Aké poplatky sú spojené s jeho spísaním?

27.02.2020 15:13
plniace pero, papier Foto:
V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.
debata

1. Formy závetu

Testament môže poručiteľ napísať vlastnou rukou alebo ho môže zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice.

2. Platnosť závetu

Na platnosť závetu ma vplyv dátum a podpis, ak v listine nie sú uvedené deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, tak je závet neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný, v takomto prípade ale nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami.

3. Podpis na závete

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

4. Svedkovia pri závete

Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. Svedkovia nesmú byť dedičmi ani zo závetu, ani zo zákona (môžu to byť napríklad susedia), nie sú potrebné žiadne úradné osoby. V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

5. Notárska zápisnica

Poručiteľ takisto môže prejaviť svoju poslednú vôľu vo forme notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami. Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice. Výhodou notárskej zápisnice je, že je spísaná priamo pred notárom, má najvierohodnejšiu podobu, overené podpisy, ťažko sa spochybňuje, navyše je uložená v registri závetov (vždy sa nájde, na rozdiel od doma uložených závetov).

6. Nevidomé a nepočujúce osoby

Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

7. Právne úkony

Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Závetom povolaný ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

8. Určenie dedičov

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. O svojom majetku však nemôžu rozhodovať neobmedzene. Existujú takzvaní neopomenuteľní dediči, ktorými sú deti (prípadne vnuci či pravnuci), a je jedno, či sa narodili v manželstve, alebo mimo neho. Tie o právo na dedičstvo pripraviť nemôžete. Ak na ne totiž, či už z nedbanlivosti, alebo schválne, v závete zabudnete, rovnako dostanú, čo im patrí. A to tak, že maloleté deti získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu. Deti sa však musia do troch rokov od chvíle, keď sa u smrti dozvedeli, o svoje práva prihlásiť. Urobia to tak, že u notára podajú námietku proti platnosti závetu.

9. Podmienky v závete

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. V závete nesmú byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou, slovenské právo to neuznáva. To znamená, že nemôžete v závete napísať napríklad: Odkazujem dcére dom, ale len v prípade, že v ňom bude bývať a päť rokov ho nepredá. Keby niekto také podmienky do závetu napísal, tak sa na to pozerá tak, akoby tam neboli.

10. Zrušenie závetu

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Závet môže poručiteľ kedykoľvek odvolať alebo zmeniť; ak je viac závetov, vždy je platný len ten posledný podľa dátumu. Nemusíte teda starý závet trhať. Aby ste mali istotu, že vaši blízki závet nájdu, povedzte im, že ste ho napísali a kde ho nájdu.

Kde uložiť závet

Dokument si možno nechať seba, môžete ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi. Ak si poručiteľ závet nechá u seba, hrozí nebezpečie, že sa závet stratí, alebo že sa dostane do nepovolaných rúk. Ak je závet u dediča, má tento spôsob úschovy zvláštnu výhodu vtedy, ako ide o osamelo žijúceho občana.

Spoľahlivým spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu ide, a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy. Listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notársky centrálny register závetov

Notársky centrálny register závetov

Notársky centrálny register závetov funguje od roku 2003 a vedie ho Notárska komora SR.

Do tohto registra je každý notár povinný zaregistrovať
1. Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice.
2. Listinu o odvolaní závetu spísanú vo forme notárskej zápisnice.
3. Závet prijatý do notárskej úschovy.
4. Listinu o odvolaní závetu prijatú do notárskej úschovy.

V Notárskom centrálnom registri závetov sú registrované aj všetky závety spísané vo forme notárskej zápisnice a závety prijaté do notárskej úschovy spred roka 2003.

Poplatky súvisiace so spísaním závetu

  • v prípade spísania závetu vo forme notárskej zápisnice sa platí notársky poplatok 26,56 eura
  • ak je súčasťou závetu aj ustanovenie o vydedení, platí sa notársky poplatok 49,79 eura
  • súčasťou poplatku je zaregistrovanie závetu v Notárskom centrálnom registri závetov
  • závet môže spísať aj advokát, prípadne môže poskytnúť právne rady ohľadom spísania závetu
  • za spísanie závetu má advokát nárok na odmenu, ktorú si s klientom dohodol, alebo na takzvanú tarifnú odmenu, ktorá sa určuje z hodnoty veci, ak nie je možné vyjadriť hodnotu v peniazoch, ale je možné zistiť ju len s ťažkosťami, tarifná odmena je 1/13 výpočtového základu, a to je 55,49 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #nepočujúci #nevidiaci #podmienky v závete