Ako poukázať dve percentá z daní

Právnické osoby môžu poukázať 1% z daní, fyzické osoby 2% a dobrovoľníci 3%. Ako na to a na čo si treba dať pozor?

05.03.2020 12:00
pes, psie oči, útulok Foto:
Minimálna výška 2% dane v prospech prijímateľa je 3 eurá.
debata

1,0 % (2 %) pre právnické osoby:

Vyberte si prijímateľa alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2020. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Vypočítajte si vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/pri­jímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 %

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/or­ganizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Čo musíte urobiť, ak si daňové priznanie podávate sami

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2020, ktorému chcete poukázať vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 eurá.

Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/or­ganizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15. 2. 2020 ste mali požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/or­ganizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2020.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska***.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

[* img=„495548“ | popisok=„Vysi­elajúca organizácia** je tá, ktorá vysiela „svojho“ dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného.“ | layout=„fotoCenter“ | verzia=„nestan­dard1“ *]

Dobrovoľníci môžu poukázať nie 2, ale 3 %. Ako na to?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. vysielajúca organizácia, alebo tzv. prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela „svojho“ dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť „organizácia“, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane:
Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3 % (DP typ A alebo DP typ b). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Pot­vrdenia o odpracovaní 40 hodín.
Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3 % a taktiež povinnou prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Pot­vrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky).

Dobrovoľník môže poukázať 3 % z dane ktorémukoľvek prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov – nemusí teda poukázať 3 % z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).

Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní X hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, čo a kedy dobrovoľník vykonával – odporúča sa teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov.

Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.

Kto je dobrovoľník podľa Zákona o dobrovoľníctve:

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,

b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,

e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,

f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,

g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

Dobrovoľníckou činnosťou nie je

a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozames­tnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Zdroj: rozhodni.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobrovoľníci #právnicke osoby #fyzické osoby #2% dane #dve percentá