Kde a ako treba požiadať o nemocenské dávky?

Požiadať o ne treba v Sociálnej poisťovni. Aké sú pravidlá poberania dávok a na čo si treba dať pozor?

06.03.2020 08:00
rodina, rodičia, deti Foto:
Doručiť rodný list, resp. oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa je potrebné len vtedy, ak sú poberatelia dávky materského cudzí štátni príslušníci.
debata
  • O nemocenské dávky je potrebné požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Za žiadosť sa považuje tlačivo, ktoré vystavuje príslušný ošetrujúci lekár. Pri nemocenskom II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, pri ošetrovnom I. diel Žiadosti o ošetrovné, pri materskom Žiadosť o materské a pri vyrovnávacej dávke Žiadosť o vyrovnávaciu dávku. Ak o materské žiada iný poistenec, Žiadosť o materské mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne.
  • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je oprávnený vystaviť všeobecný lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom. Péenku je oprávnený uznať od dátumu, keď chorobu zistil. Na základe nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby môže lekár dočasnú pracovnú neschopnosť uznať spätne najviac tri kalendárne dni.

POZOR! Pre všetkých poistencov platí, že ak péenka vznikla v dôsledku úrazu (akéhokoľvek), poistenec je povinný priložiť k žiadosti o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského.

  • Zamestnanec na všetkých druhoch dokladov vyplní a podpíše vyhlásenie poistenca a doklad v čo najkratšom čase od vystavenia predloží zamestnávateľovi. V prípade Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je zamestnávateľ povinný po 10. dni péenky odovzdať potvrdený začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne. Ostatné doklady po potvrdení zamestnávateľom odovzdá zamestnanec príslušnej pobočke.
  • SZČO, dobrovoľne poistená osoba a zamestnanec uplatňujúci si nárok na nemocenské v ochrannej lehote doručia doklady po ich vyplnení a podpísaní vyhlásenia priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

POZOR! Každý dočasne práceneschopný, ktorému péenka pokračuje v ďalšom mesiaci, doručí priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze).

  • Doručiť rodný list, resp. oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa je potrebné len vtedy, ak sú poberatelia dávky materského cudzí štátni príslušníci alebo ak narodené dieťa nie je zapísané do matriky na Slovensku. V ostatných prípadoch poberatelia materského túto povinnosť nemajú.
  • Počas poberania nemocenských dávok nemôže mať zamestnanec príjem v tom zamestnaní, z ktorého si uplatnil nárok na nemocenskú dávku. Ak má dve zamestnania (resp. trvalý pracovný pomer a uzatvorenú dohodu), pričom nárok na nemocenskú dávku si uplatnil len z jedného, môže mať príjem v tom zamestnaní, z ktorého si nárok na nemocenskú dávku neuplatnil. Ak však ide o uplatnenie nároku na nemocenské pri péenke, poistenec musí dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Nemôže vykonávať prácu v rozpore s liečebným režimom, ktorý nariadil ošetrujúci lekár. Pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách sa splnenie podmienky absencie príjmu nesleduje, dodržiavanie liečebného režimu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa však sleduje vždy.

Príklad: Zamestnankyňa má hlavný pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a u druhého pracuje na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom. Je teda nemocensky poistená dvakrát. Ak tejto zamestnankyni trvajú obidve pracovné zmluvy ku dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na nemocenskú dávku z obidvoch poistných vzťahov, dá si vystaviť dve žiadosti o nemocenské – pre každého zamestnávateľa osobitne. V takomto prípade nesmie mať zamestnankyňa príjem ani z hlavného pracovného pomeru, ani z dohody.

POZOR! Ak má jedna osoba viacero nemocenských poistení (napr. ako zamestnanec a SZČO) a nárok na dávku materské si uplatní len z jedného (zo zamestnania), počas poberania materského neplatí poistné na sociálne poistenie ani v jednom poistení (teda ani ako SZČO).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práceneschopnosť #nemocenská dávka #péenka