Porovnanie: Materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka

Aký je medzi mini rozdiel? Kto má na ne nárok? Aká je suma jednotlivých dávok?

, 10.03.2020 08:00
bábätko, uterák, prekvapenie, dojča, batoľa Foto:
Od 1. januára sa zvýšilo maximálne denné materské a dosiahlo hodnotu 49,95622500 eura.
debata

Materské: ak sa rodič stará o dieťa do troch rokov jeho veku

Kto má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Nárok na materské vzniká:

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Iným poistencom je otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.
 • po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.

Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti.

Iný poistenec

Otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr

Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti a zaniká uplynutím:

 • 28. týždňa od vzniku nároku na materské
 • 31. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelý
 • 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí

Fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár alebo pred skutočným dňom pôrodu.

Suma dávky: Od 1. januára sa zvýšilo maximálne denné materské a dosiahlo hodnotu 49,95622500 eura. Znamená to, že Sociálna poisťovňa vypláca materské maximálne vo výške 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1 411,40 eura, v roku 2018 to bolo 1 349,30 eura) alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1 458,50 eura mesačne, v roku 2018 maximálne 1 394,30 eura).

mali by ste vedieť, že…

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká

Nárok na materské je podmienený, okrem iného, platením poistného do Sociálnej poisťovne, a keďže študenti stredných a vysokých škôl poistné na žiadny druh sociálneho poistenia platiť nemusia (a neplatí ich za nich štát), dávku zo Sociálnej poisťovne dostať nemôžu. Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch: za predpokladu, že je popri štúdiu zamestnaná (a z predmetnej činnosti jej vyplýva povinné nemocenské poistenie) alebo si platí poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama.

Materské prudko rastie. Aj výška dávky, aj počet poberateľov
V roku 2019 poberalo materské 64 058 žien a 18 002 mužov. Počet poberateľov materského medziročne výrazne narastá, a to najmä medzi mužmi. Ešte v roku 2016 ho poberalo 3 076 mužov, v roku 2017 už 6 553 mužov a v roku 2018 ich bolo 12 836.
V tomto období rástla tiež priemerná i maximálna výška materského, a to v súvislosti s rastom miezd i s legislatívnymi zmenami. V roku 2016 sa výška dávky materského zdvihla zo 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 % a od mája 2017 sa ďalej zvýšila na 75 % denného vymeriavacieho základu. Okrem toho, od januára 2019 môžu materské poberať súbežne obaja rodičia, ak sa každý z nich stará o iné dieťa. U žien za toto obdobie narástla priemerná výška materského zo 472 eur (v roku 2016) na 675 eur (v roku 2019). U mužov, ktorí zarábajú viac, priemerné materské za rovnaké obdobie vzrástlo z 572 eur na 891 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ošetrovné: ak sa celodenne staráte o choré dieťa

Na ošetrovné má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

Suma dávky: ošetrovné (55 % denného vymeriavacieho základu) sa vypláca maximálne za 10 dní, môže dosiahnuť maximálnu výšku 366,40 eura.

Otázky a odpovede: Ošetrovné pre matku, ak otec poberá materské

Môžem žiadať v prípade choroby ošetrovné aj na dieťa, 20-mesačné, s ktorým je otec dieťaťa na materskej dovolenke, resp. poberá materské?

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Vychádzajúc z vášho podania, otec dieťaťa poberá materské, to zn., že prevzal dieťa do starostlivosti a o toto dieťa sa stará. Vzhľadom na uvedené, v prípade, ak si uplatníte nárok na ošetrovné z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania o totožné dieťa, nárok na ošetrovné vám vznikne, avšak ak budete vy osobne a celodenne ošetrovať dieťa, otec v tom období nebude spĺňať podmienku poskytovania prevzatej starostlivosti. Respektíve, ak sa o dieťa stará otec, vy nespĺňate podmienku osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa. Z uvedeného vyplýva, že potreba osobného a celodenného ošetrovania jedným poistencom a starostlivosť o dieťa iným poistencom sa navzájom vylučujú.

Ak je jeden z rodičov chorý a druhý má zlomenú nohu, počuli sme, že ošetrovné na dieťa si už môže zobrať aj jeho starý rodič. Je to naozaj tak?

Nie. V zmysle platnej legislatívy stále platí, že nárok na ošetrovné má len ten poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Ak by si nárok na ošetrovné chceli uplatniť starí rodičia na svoje vnúča, nárok na ošetrovné nevznikne. Starý rodič nie je v zákone ako možný poberateľ ošetrovného na svoje vnúča určený.

Aký údaj o vymeriavacom základe má v Žiadosti o ošetrovné vyplniť zamestnávateľ v časti Potvrdenie o skončení potreby osobného a celodenného ošetrovania/sta­rostlivosti?

Tento údaj vypĺňa zamestnávateľ iba v prípade, ak mal zamestnanec počas prvých desať dní osobného a celodenného ošetrovania vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie. Teda len vtedy, ak napr. počas ošetrovania člena rodiny odpracoval nejakú pracovnú zmenu, za ktorú mu prináleží mzda. Ak počas ošetrovania blízkej osoby nepracoval, zamestnávateľ tento údaj neuvádza. V časti, ktorú vypĺňa zamestnávateľ, vyznačí len deň, keď zamestnanec opätovne nastúpil do zamestnania.

Nárok na ošetrovné pri zatvorení škôlky v Rakúsku

Rodičia, ktorých dieťa navštevuje škôlku v Rakúsku (prípadne v inom blízkom štáte EÚ), a oni sami pracujú a sú nemocensky poistení na Slovensku, si môžu v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôlky aj v takomto prípade. V zmysle európskej legislatívy o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia totiž Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na ošetrovné zohľadňuje fakty alebo udalosti, ktoré sa vyskytnú na území iného členského štátu EÚ, ako keby sa vyskytli na Slovensku. V súvislosti s uvedeným si teda môže rodič dieťaťa uplatniť nárok na ošetrovné aj z dôvodu uzavretia škôlky v Rakúsku.

Vo všeobecnosti platí, že poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie. Za rozhodnutie príslušného orgánu na účely uvedeného sa považuje najmä, ak riaditeľ materskej školy preruší prevádzku materskej školy z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, napr. z dôvodu chrípkovej epidémie.

V takom prípade treba k Žiadosti o ošetrovné (ktorú vystaví pediater) priložiť potvrdenie riaditeľa škôlky, ktoré musí obsahovať informácie o tom, na aké obdobie sa materská škôlka uzatvára a z akého dôvodu. Z potvrdenia musí byť tiež zrejmé, že dieťa danú škôlku navštevuje.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zamestnankyňa pred uplatnením nároku predloží... Foto: SHUTTERSTOCK
tehotná žena, tehotenstvo, práca Zamestnankyňa pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

Vyrovnávacia dávka: Ak je tehotná žena preradená na menej platenú prácu

Kto má nárok

 • zamestnankyňa, ktorá je preradená na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Uplatnenie nároku

 • žiadosťou o vyrovnávaciu dávku. Ide o tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) pri zistení potreby preradenia na inú prácu.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • zamestnankyňa pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Následne predloží žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne. Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je žiadateľka povinná vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky) a podpísať ho. Žiadosť o vyrovnávaciu dávku treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti.

Podmienky nároku

 • preradenie zamestnankyne na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva
 • zníženie príjmu zamestnankyne z dôvodu preradenia
 • existencia príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ zamestnankyne
 • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie

Výška dávky: vyrovnávacia dávka sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ)
MVZ = 30,4167-násobok DVZ – denného vymeriavacieho základu

 • pomerná časť MVZ = 30,4167-násobok DVZ pripadajúci na počet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnankyňa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ

Percentuálna výška vyrovnávacej dávky

 • 55 % z rozdielu medzi MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu
 • 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala prácu, za ktorú má príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, počas celého mesiaca

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovné #materská dávka #vyrovnávacia dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy