Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností: Na čo si dať pozor?

Ako s tento návrh podáva? Čo musí obsahovať? Aké prílohy sú potrebné?

, 09.03.2020 10:10
muž, sedenie, notebook, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno,…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/…adAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Obsah návrhu

Čo platí od roku 2018:

Identifikačné údaje navrhovateľa: po novom je v návrhu potrebné uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

Predmet návrhu: zákon od 1. októbra vyžaduje, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha Označenie nehnuteľnosti: podľa legislatívy platnej do 1. októbra nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu, alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu, a obsahuje:

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu
2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný

c) uvedenie predmetu návrhu

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad

e) označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zá­kona

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu

i) označenie príloh

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a s časovou pečiatkou.

Postup katastrálneho úradu

Katastrálny úrad návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný kataster.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter pre kataster a nemá vplyv na poradie zápisov.

Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

Kataster preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, kataster posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Na čo si dať pozor

Na zmluvách musí byť úradne overený:

  1. podpis prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)
  2. podpis povinného z predkupného práva
  3. podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena
  4. podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy