Čo by ste mali vedieť o sťažnosti v katastrálnom konaní?

Aké sú lehoty katastra na rozhodnutie? Kedy kataster zastaví konanie o návrhu a kedy ho len preruší? Čo by ste mali vedieť o sťažnosti v katastrálnom konaní?

, 10.03.2020 11:00
muž, sedenie, notebook, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Povolenie návrhu na vklad práva

Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí; inak návrh zamietne.

Kataster doručuje rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o jeho povolení.

Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad.

Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.

Kataster doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na katastri, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak kataster podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Lehoty na rozhodnutie

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad:
do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, ktorá nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu
do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku vo výške 265,50 eura.

Kedy úrad konanie o návrhu na vklad preruší

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke

b) nebol zaplatený správny poplatok

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní

e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou

f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Kataster konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania

b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad

c) už bol v o veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 katastrálne­ho zákona

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh

g) vo veci koná iný kataster

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa písmen d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa písmena d) sa vyznačí v spise.

Oprava alebo doplnenie podania: Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.

Sťažnosť v katastrálnom konaní

Sťažnosť môžu podať fyzické a právnické osoby na základe zákona o sťažnostiach.

Sťažnosťou – podaním sa možno domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa daná osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Obsah sťažnosti

  • podanie sa posudzuje podľa obsahu.
  • sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu sa považuje za písomnú, ak ju sťažovateľ do piatich dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.
  • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Oznámenie o výsledku

  • sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená.
  • oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa zákona o sťažnostiach.
  • ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich.

Orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak

a) neobsahuje náležitosti podľa zákona o sťažnostiach,

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, ako ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa zákona o sťažnostiach,

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach,

f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach,

Lehoty na vybavenie

  • do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť základnú lehotu na vybavenie sťažnosti pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy