Správne poplatky: Viete ušetriť za povolenia či výpisy?

Poplatky v správnych konaniach určuje sadzobník pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ušetriť možno najmä vtedy, ak komunikujte s úradmi elektronicky.

18.03.2020 06:00
kolky, poplatok, kataster, kiosk, e-kolok, e-kolky Foto: ,
Elektronické kolky si možno kúpiť v samoobslužných platobných termináloch.
debata

Zákon o správnych poplatkoch stanovuje, že ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Výrazne ušetriť sa dá napríklad v katastrálnom konaní pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva. Správne poplatky pri návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predstavujú 66 eur a pri zrýchlenom konaní do 15 dní 266 eur. Ušetriť môžete, ak sa rozhodnete pre elektronickú formu podania, v takomto prípade zaplatíte 33 eur, za zrýchlený vklad 133 eur.

Poplatky je možné znížiť ešte o ďalších 15 eur, pokiaľ cez katastrálny portál dopredu odošlete takzvané oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Poplatok sa znižuje o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení. Po odoslaní formulára má občan 90 dní na to, aby podal elektronicky oznámený návrh na vklad kataster. Ak to neurobí, katastrálny úrad oznámenie vymaže. V prípade, ak do 90 dní odo dňa doručenia oznámenia avizovaný vklad občan podá, správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra sa zníži o 15 eur a zaplatí tak teda pri bežnej lehote len 51 eur.

Ako sa platia poplatky

Správne poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak.

Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.

Elektronické kolky si možno kúpiť v samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch a použiť sa dajú na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne. Výhodou elektronických kolkov je šetrenie času, pretože odpadá nutnosť zakúpenia kolkových známok v pobočkách Slovenskej pošty. Platbu poplatku občan zrealizuje priamo na mieste každého zapojeného úradu. Elektronický kolok je možné zakúpiť v hotovosti (maximálne do výšky 300 eur) alebo bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou (neobmedzene).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #správne poplatky #ako ušetriť