Ako a kedy sa platia správne poplatky

, 19.03.2020 08:00
pošta, okienko, peňaženka
Poplatky sa platia v hotovosti stále menej často. Autor: ,

V hotovosti, platobnou kartou, poštovým preukazom, prevodom na účet alebo cez SMS. Aké pravidlá ešte potrebujete poznať?

Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada.

Platenie poplatkov

Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má na tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.

Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu.

Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.

E-kolky

Občania a podnikatelia si môžu zakúpiť elektronické kolky v samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, akými sú napr. okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne.

Hlavnou výhodou elektronických kolkov je šetrenie času, pretože odpadá nutnosť zakúpenia kolkových známok v pobočkách Slovenskej pošty. Platbu poplatku občan zrealizuje priamo na mieste každého zapojeného úradu. Elektronický kolok je možné zakúpiť v hotovosti (maximálne do výšky 300 eur) alebo bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou (neobmedzene).

Elektronický kolok je platný do 30 dní od jeho zakúpenia. V prípade, ak ho občan z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného času nepoužije, môže ho vrátiť v pobočke Slovenskej pošty, v období do troch rokov od jeho zakúpenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#správne poplatky #platba #elektronické kolky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku