Správne poplatky pre poľnohospodárov, rybárov či poľovníkov

Aké sú typy rybárskych lístkov a koľko stoja? Aké poplatky sa vás týkajú, ak ste poľovník? Správnym poplatkom sa nevyhnú ani lesné pozemky či poľnohospodárska pôda.

31.03.2020 11:00
rybár, zima, slnko, západ slnka, večer, udica,... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný – 1,50 eura
b) mesačný – 3 eurá
c) ročný – 7 eur
d) trojročný – 17 eur

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Poľovníctvo

 1. Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru – 200 eur
 2. Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru – 100 eur
 3. Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu:
  1. fyzická osoba – 100 eur
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie – 250 eur

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

 1. Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára – 50 eur
 2. Registrácia poľovníckej organizácie – 66 eur
 3. Zmena stanov poľovníckej organizácie – 16,50 eura
 4. Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií – 3 eurá
 5. Mimoriadne povolenie lovu zveri – 20 eur

Lesné pozemky

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností – 30 eur

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov
1. obhospodaro­vateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán – 10 eur
2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán – 10 eur
3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán – 20 eur.

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov:
do 10 – 30 eur
do 30 – 40 eur
nad 30 – 50 eur

Poľnohospodárska pôda

Vydanie stanoviska:
a) k zmene druhu pozemku – 3 eurá
b) k nepoľnohospo­dárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy – 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu – 3 eurá

Vydanie rozhodnutia:
a) na zmenu druhu pozemku – 33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy – 33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy – 33 eur

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery – 99,50 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #rybári #správne poplatky #poľovníctvo #poľnohospodárska pôda