Koronavírus: Pozor na zmluvy a zmluvné vzťahy, nielen tie úverové

Nespoliehajte sa na vaše vnímanie daného ustanovenia zmluvy, preverte si, či skutočne je možné toto znenie aplikovať na prípad COVID-19.

21.03.2020 08:30
žena, muži, papier, zmluva Foto:
V zmluve sa zamerajte sa na konkrétne podmienka či sa vzťahujú na štátom vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav, verejnú vyhlášku alebo epidémiu, a aj to ako je potrebné ďalej postupovať.
debata

Omeškanie z titulu nedostatku pracovnej sily, omeškanie z titulu nedostatku materiálu, omeškanie v dôsledku nevyhnutnosti vynaložiť neočakávané výdavky v súvislosti s BOZP atď., toto všetko môže mať významný vplyv na zmluvné záväzky spoločností.

Overte si, či vaše odberateľsko-dodávateľské (prípadne iné zmluvy) obsahujú klauzulu o vyššej moci (v zmluvách tiež ako „Act of God“, „Vis major“ alebo „Force majeure“), a či táto upravuje vzájomné vzťahy zmluvných strán pre prípad udalostí ako je epidémia, mimoriadna situácia alebo núdzový stav.

Vyššia moc nemá zákonnú definíciu a preto sa môže vykladať rôznymi spôsobmi, no rozumieme ňou právnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá môže spôsobiť alebo spôsobí škodu. Nespoliehajte sa na vaše vnímanie daného ustanovenia, preverte si,či skutočne je možné dané znenie aplikovať na prípad COVID-19.

Uvedomte si, že dané ustanovenie nemusí byť aplikované iba z vašej strany, ustanovenie môže byť aj iba v prospech dodávateľov, čo pre Vás znamená, že môžete mať pomerne závažnú situáciu, ktorú je nevyhnutné riešiť, teraz.

V zmluve sa zamerajte sa na konkrétne podmienky tejto klauzuly, najmä či sa vzťahuje na štátom vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav, verejnú vyhlášku alebo epidémiu, a aj to ako je potrebné ďalej postupovať.

Analyzujte aj možnosti predčasného ukončenia zmluvy, ako aj sankčných mechanizmov v zmluve dohodnutých a dobre zvážte riziká s tým súvisiace. Informujte partnerov!

Ak sa uskutočnenie jedného z viacerých voliteľných plnení stane nemožným, obmedzuje sa záväzok na zvyšujúce plnenie. Povinný musí bez zbytočného odkladu oznámiť oprávnenému, takúto nemožnosť inak zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknuté. Dodatočné náklady s neskorším alebo alternatívnym plnením nesie povinný, ak sa s oprávneným nedohodnú inak.

Rokujte s partnermi!

V prípade, že takúto klauzulu zmluvy neobsahujú, skúste sa s obchodným partnerom priateľsky dohodnúť na dočasnom zmenenom plnení záväzkov, ktoré budú zmluvné strany vedieť dodržať. Pokiaľ sa obchodní partneri nedohodnú, uplatnia sa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä dodatočná nemožnosť plnenia (čiastočná alebo aj úplná). Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným, povinnosť plniť zanikne. Povinnosť plniť však nezanikne, najmä ak možno plnenie uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase (v prípade obchodných záväzkových vzťahoch aj pomocou inej osoby). Aj napríklad po ukončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo obmedzení stanovených verejnou vyhláškou.

Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre oprávneného žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok v celom rozsahu, ibaže oprávnený bez omeškania oznámi ovinnému, že na zvyšku plnenia trvá.

Rozsah poistného krytia!

Preverte si do akej miery a či vôbec sa Vaša poistná zmluva vzťahuje na možné prípady porušenia zmlúv alebo prípadne iné prípady týkajúce sa bežnej operatívnej činnosti spoločnosti (napr. výpadok dodávok nevyhnutných pre bežný chod, storná atď.).

Úverové a iné finančné zmluvy!

Preverte si najmä nastavené parametre nevyhnutných finančných ukazovateľov a ich plnenie. Zvážte so akej miery môže byť vaša spoločnosť dotknutá vzniknutou situáciou a konajte! Zmluvné vzťahy spravujúce sa inými právnymi poriadkami!

Preverte si aké sú konkrétne možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci podľa právneho poriadku, ktorým sa daný zmluvný vzťah spravuje. Nie všetky jurisdikcie musia nevyhnutne na stav nemožnosti plnenia reagovať tak, ako predpokladáte.

Zdroj: advokátska kancelária AK RUŽIČKA AND PARTNERS

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluvy #koronavírus #Covid-19