Živnostníci: Ako vyplniť daňové priznanie

Ako vyplnia svoje daňové priznania živnostníci? Ukážeme vám na príkladoch, riadok po riadku.

25.03.2020 08:00
žena, muž, papiere, prekvapenie, zhrozenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Paušálne výdavky

 • Ivan Dobrota je podnikateľ – živnostník, ktorý vykonáva stavebné práce. Nie je platiteľom DPH. Za rok 2019 dosiahol príjmy zo živnosti, a to vo výške 19 500 eur. Rozhodol sa, že za zdaňovacie obdobie roku 2019 uplatní výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov. V roku 2019 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 1 580 eura, poistné na zdravotné poistenie 550 eur.
 • Má manželku, ktorá je zamestnaná, a pán Dobrota si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Nárok na daňový bonus na vyživované deti si uplatňovala jeho manželka u zamestnávateľa. Pán Dobrota v roku 2019 neplatil preddavky na daň.
 • Pán Dobrota bude za rok 2019 podávať elektronicky daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

 • Na riadku 1 sa uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania daňovník vyznačí, že podáva daňové priznanie za rok 2019.
 • Na riadku 3 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke Hlavná, prevažná činnosť uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.
 • I. oddiel, riadky 4 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.
 • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

VI. oddiel

 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 19 500 eur.
  • na riadku 2 stĺpca 2 výdavky neuvádza.
  • na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 19 500 eur.
 • Za zdaňovacie obdobie roku 2019 si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 60 %, ale maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Pán Dobrota si uplatní výdavky vypočítané vo výške 60 % z príjmov zo živnosti v sume 11 700 eur (19 500*0,60).
 • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, t. j. sumu 13 830 eur (11 700 + 2 130).
 • Pán Dobrota pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2019 výdavky percentom z príjmov. Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona.
 • Pod tabuľkou č. 1 na strane 4 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vo výške 2 130 eur (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 580 eur a preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 550 eur).
 • Tabuľku č. 1b – vypĺňa z vedenej evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia roku 2019. Nakoľko neevidoval pohľadávky a zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia ani na konci zdaňovacieho obdobia, túto tabuľku nemusí vyplniť.
 • Na riadku 41 uvedie príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1 riadka 10, sumu 19 500 eur
 • Na riadku 42 uvedie výdavky z tabuľky č. 1, stĺpca 2 riadka 10, sumu 13 830 eur.
 • Na riadku 43 uvedie základ dane (kladný rozdiel medzi riadkom 41 a 42), sumu 5 670 eur.
 • Na riadku 47 uvedie sumu 5 670 eur.
 • Na riadku 55 uvedie sumu 5 670 (základ dane z riadka 47).
 • Na riadku 57 uvedie sumu 5 670 (základ dane z riadka 55).

IX. oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona

 • Na riadku 72 uvedie sumu 5 670 eur – základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z riadka 57).
 • Na riadku 73 uvedie sumu 3 937,35 eura.
 • Na riadku 77 uvedie sumu 3 937,35 eura z riadka č. 73.
 • Na riadku 78 uvedie sumu 1 732,65 eura (5 670 – 3 937,35).
 • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona vo výške 1 732,68 eura (z riadka 78).
 • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 329,20 eura (1 732,88 × 0,19).
 • Na riadku 90 prepíše daň vo výške 329,20 eura (z riadka 81).
 • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 329,20 eura (z riadka 90).
 • Na riadku 107 a riadku 113 uvedie sumu 329,20 eura.
 • Na riadku 125, daň na úhradu, uvedie sumu 329,20 eura.

XII. oddiel

 • Pán Dobrota sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 %, resp. 3 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.
 • Na riadku 143 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 2, 3, aj keď sa nevypĺňajú. Pán Dobrota na riadok 143 uvedie počet príloh 3.
 • Pán Dobrota na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.
 • Príloha č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (strana 17 daňového priznania).
 • Pán Dobrota na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11,13,14.
 • Na riadok 11 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č.1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 1 580 eur.
 • Na riadok 13 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č.1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 550 eur a z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a2 zákona, príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie (2019), a to sumu 550 eur.
 • V prílohe č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na strane č. 17 uvedie dátum

Jednoduché účtovníctvo

 • Ján Kováč je podnikateľ – živnostník (vykonáva stolárske práce) a nie je platiteľom DPH. Za rok 2019 dosiahol príjmy zo živnosti, a to vo výške 25 360,00 eura. Na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložil výdavky vo výške 17 524 eur. V roku 2019 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 1 780,00 eura a poistné na zdravotné poistenie 650,00 eura. V roku 2019 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.
 • Okrem týchto príjmov pán Kováč dosiahol v zdaňovacom období roku 2019 aj príjem z predaja nehnuteľnosti (chaty), ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov, vo výške 14 330 eur. Na kúpu chaty v roku 2017 vynaložil výdavky vo výške 10 120 eur.
 • Pán Kováč v roku 2019 dosiahol nepeňažnú výhru z reklamnej súťaže (televízor) v sume 1 600 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa suma výhry znížená o sumu oslobodených príjmov vo výške 350 eur, t. j. suma 1 250 eur.
 • Má manželku, ktorá je zamestnaná a dosiahla za rok 2019 vlastné príjmy prevyšujúce sumu 3 937,35 eura. Pán Kováč si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pretože nie sú splnené podmienky na jej uplatnenie podľa § 11 ods. 4 zákona. Majú dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňovala manželka pána Kováča. Pán Kováč v roku 2019 neplatil preddavky na daň.
 • Pán Kováč bude za rok 2019 podávať elektronicky daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

 • Na riadku 1 sa uvádza pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).
 • V úvodnej časti priznania pán Kováč vyznačí, že podáva daňové priznanie za rok 2019.
 • Na riadku 3 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke Hlavná, prevažná činnosť uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.

I. oddiel

 • Riadky 4 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.
 • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

VI. oddiel

 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti vo výške 25 360 eur.
  • na riadku 2 stĺpca 2 uvedie výdavky vo výške 17 524 eur.
  • na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 25 360 eur a
  • na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 17 524 eur.
 • Pán Kováč pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2019 výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Pán Kováč si v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov zahrnul aj výdavky na rekreáciu v maximálnej výške 275 eur.
 • Keďže pán Kováč v roku 2019 pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov neviedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona a neuplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, pod tabuľkou č. 1 na strane 4 preto nebude zaškrtávať žiadnu z uvedených možností. Nakoľko je účtovnou jednotkou, v lehote na podanie daňového priznania je povinný správcovi dane predložiť Účtovnú závierku.
 • Pod tabuľkou č. 1 na strane 4 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vo výške 2 430 eur (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 780 eur, preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 650 eur).
 • Na riadku 41 uvedie príjmy z riadka 10 stĺpca 1 tabuľky č. 1, sumu 25 360 eur.
 • Na riadku 42 uvedie výdavky z riadka 10 stĺpca 2 tabuľky č. 1, sumu 17 524 eur.
 • Na riadku 43 uvedie základ dane – kladný rozdiel medzi riadkom 41 a 42, sumu 7 836 eur.
 • Na riadku 47 uvedie sumu 7 836 eur.
 • Na riadku 55 uvedie sumu 7 836 (základ dane z riadka 47).
 • Na riadku 57 uvedie sumu 7 836 (základ dane z riadka 55)

VIII. oddiel – tabuľka č. 3

 • V tabuľke č. 3 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie sumu 14 330 eur – príjem z predaja chaty, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 zákona.
 • V tabuľke č. 3 na riadku 2 stĺpca 2 uvedie sumu 10 120 eur – výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja chaty.
 • V tabuľke č. 3 na riadku 9 stĺpca 1 uvedie sumu 1 250 eur – hodnota výhry z reklamnej súťaže, ktorá presahuje sumu 350 eur (1 600 – 350 = 1 250).
 • V tabuľke č. 3 na riadku 9 stĺpca 2 uvedie nulu, nakoľko žiadne výdavky na dosiahnutie príjmu z uvedenej výhry nevynaložil.
 • V tabuľke č. 3 na riadku 19 stĺpca 1 uvedie sumu ostatných príjmov spolu vo výške 15 580 eura na riadku 19 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov spolu vo výške 10 120 eur.
 • Na riadku 69 uvedie príjmy z riadka 19 stĺpca 1 tabuľky č. 3, sumu 15 580 eur.
 • Na riadku 70 uvedie výdavky z riadka 19 stĺpca 2 tabuľky č. 3, sumu 10 120 eur.
 • Na riadku 71 uvedie základ – kladný rozdiel medzi riadkom 69 a 70, sumu 5 460 eur.

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov

 • Na riadku 72 uvedie sumu 7 836 eur – základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 z riadka 57.
 • Na riadku 73 uvedie sumu 3 937,35 eura.
 • Riadky 74, 75, 76 nevyplní, nárok na tieto nezdaniteľné časti základu dane nemá.
 • Na riadku 77 uvedie sumu 3 937,35 eura.
 • Na riadku 78 uvedie sumu 3 898,65 eura (7 836 – 3 937,35).
 • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona vo výške 9 358,65 eura (3 898,65 + 5 460) ako súčet riadkov 78 a 71.
 • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 1 778,14 eura (9 358,65 × 0,19).
 • Na riadok 90 prepíše sumu 1 778,14 eura (z riadka 81).
 • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 1 778,14 eura (z riadka 90). Na riadku 107a 113 uvedie znovu sumu 1 778,14 eura.
 • Na riadku 125 uvedie daň na úhradu sumu 1 778,14 eura.

XII. oddiel

 • Pán Kováč sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.

XIII. oddiel

 • Pretože si pán Kováč uplatnil do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona, vyznačí príslušné políčko v XIII. oddiele. Okrem toho uvedie sumu výdavkov preukázateľne vynaložených na jeho rekreáciu, ktoré môže uplatniť do daňových výdavkov, vo výške 55 % z oprávnených výdavkov vymedzených v § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce, najviac vo výške 275 eur za rok 2019.
 • Pán Kováč uvedie na riadku Výška príspevku na rekreáciu sumu 275 eur.
 • Na riadku 143 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane Prílohy č. 1, 2 a 3, aj keď sa nevypĺňajú.
 • Pán Kováč na riadok 143 uvedie počet príloh 3.
 • Účtovná závierka (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch), ktorú je povinný predložiť v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane, nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu (to znamená, že nemusí byť podaná spolu s daňovým priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnie do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania na riadku 143.
 • Pán Kováč na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.

Príloha 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – strana 17 daňového priznania

 • Pán Kováč na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11, 13, 14.
 • Na riadok 11 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č.1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 1 780 eur.
 • Na riadok 13 uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č.1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 650 eur, z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, zaplatené v príslušnom zdaňovacom období (rok 2019), a to sumu 650 eur.
 • V prílohe č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, na strane č. 17 uvedie dátum.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #živnostníci #návod