Aké výdavky si môže živnostník uplatniť pri dani z príjmu - 2. časť

Druhov skutočných preukázateľne vynaložených výdavkov živnostníka je viacero. V prvej časti sme spomenuli výdvky zamestnávateľa. Aké sú ďalšie?

, 27.03.2020 10:00
100 eur, sto eur, bankovka, peniaze, peňaženka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aké výdavky si môže živnostník uplatniť pri dani z príjmu – 1. časť

2. Výdavky živnostníka ako podnikajúcej fyzickej osoby

 • Daňovým výdavkom živnostníka môže byť iba taký výdavok, ktorý je vynaložený daňovníkom a preukázaný riadnym účtovným dokladom, je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka a je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, pokiaľ nie je zákonom vylúčený z daňových výdavkov alebo pokiaľ nie je jeho výška limitovaná.
 • Ak ide o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, potom sa do daňových výdavkov daňovníka zahrňujú výdavky na tento majetok iba v pomernej časti. Zahŕňajú sa nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním.
 • Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
 • Uvedené sa nevzťahuje na výdavky na osobnú potrebu, ktoré vždy nie sú daňovými výdavkami podľa zákona o dani z príjmov, výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, keď je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem podľa zákona o dani z príjmov.

3. Cestovné náhrady

 • Výdavky živnostníka vynaložené na cestu na iné miesto, ako je miesto, v ktorom svoju činnosť pravidelne vykonáva, sú daňovými výdavkami najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách – a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste.
 • Ak na cestovanie využije živnostník vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky:
  • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

4. Výdavky na spotrebované pohonné látky

Ak živnostník využíva na svoju podnikateľskú činnosť motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), má možnosť vybrať si z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky.

 • Výdavky na spotrebované pohonné látky sú daňovými výdavkami vo výške stanovenej podľa cien platných v čase ich nákupu (na základe dokladov o nákupe), prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu pohonných látok. Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, postupuje sa podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.
 • V prípade uplatnenia spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov podľa tohto bodu živnostník je povinný viesť knihu jázd.
 • Spotreba pohonných látok môže byť uplatnená na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
 • Aby bolo možné uznať celú spotrebu pohonných látok týmto spôsobom, daňovník musí mať satelitnú jednotku schopnú sledovať ich spotrebu a vykonané jazdy. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd, keďže túto môže nahradiť evidencia jázd podľa satelitnej jednotky vozidla.
 • Spotreba pohonných látok sa môže uplatniť vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
 • Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd.
 • Uplatňovanie výdavkov týmto spôsobom, teda v paušálnej výške 80 % z preukázateľne nakúpených pohonných hmôt, nemá vplyv na ostatné ustanovenia zákona o dani z príjmov týkajúce sa uplatňovania výdavkov na odpisovanie auta alebo výdavkov vynaložených v súvislosti s týmto obchodným majetkom. Uvedené platí za predpokladu, že daňovník využíva auto len v súvislosti s príjmami z podnikania a účtuje o ňom výlučne ako o obchodnom majetku.

5. Výdavky na stravovanie

 • Daňovník s príjmami zo živnosti si môže uplatniť výdavky na stravovanie ako daňové výdavky nasledovným spôsobom:
  • ako výdavky na stravné počas pracovnej cesty podľa zákona o dani z príjmov, teda ako výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách (podľa zákona o cestovných náhradách a platného Opatrenia o sumách stravného).
  • ako výdavky na stravné v zmysle zákona o dani z príjmov, vynaložené za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (čo od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019 predstavuje sumu 4,80 eura a od 1. 7. 2019 sumu 5,10 eura). Nárok na uplatnenie stravného za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku do daňových výdavkov daňovník musí preukázať dokladom (napr. doklad o nákupe stravných lístkov alebo stravovacích poukážok alebo doklad o nákupe teplého hlavného jedla z reštaurácie, bufetu a pod.). V žiadnom prípade nemôže ísť o paušálne uplatnenie týchto výdavkov.
 • Ak si daňovník nakúpi stravné lístky za už ubehnuté časové obdobie (napr. vo februári za odpracované dni v januári), nákup takýchto stravných lístkov nemožno považovať za daňový výdavok. Spätným zakúpením stravných lístkov nie je splnená podmienka preukaznosti vynaloženia výdavkov na stravovanie za odpracovaný deň, vzhľadom na skutočnosť, že dodatočným spôsobom nemôže byť preukázané stravovanie za obdobie, ktoré už ubehlo.
 • Rovnako musí daňovník preukázať, že skutočne odpracoval deň, na ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie (zákon bližšie nešpecifikuje spôsob preukazovania).
 • Živnostník si nemôže uplatniť výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, ak si súčasne uplatňuje výdavky na stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách pri pracovnej ceste, ak okrem podnikania je súčasne aj zamestnancom a v súvislosti s výkonom zamestnania mu vzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo nárok na stravné zamestnanca pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výdavky #živnostníci
Flowers