Sociálna poisťovňa: Ako požiadať o jednotlivé dávky bez návštevy pobočky

Sociálna poisťovňa v záujme ochrany zdravia občanov vyzýva, aby do priestorov jej pobočiek a pracovísk vstupovali iba s rúškami na tvári alebo s inou primeranou ochranou tváre.

27.03.2020 07:00
mama, dieťa, rúška Foto:
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu uzná Sociálna poisťovňa 14-dňové ošetrovné.
debata

Je to jedno z dôležitých opatrení na zabránenie prenosu koronavírusu. Okrem toho je dôležité, aby návštevníci neprichádzali do vstupných priestorov pobočiek (na odovzdanie dokladov) v skupinách, ale jednotlivo a dodržiavali dostatočný odstup medzi sebou a pracovníkom Sociálnej poisťovne. Rovnako naďalej platí aj zákaz vstupu rodičov spolu s deťmi.

Ošetrovné (skrátený návod)

Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného dvoma možnými spôsobmi:

a) vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo formáte pdf, alebo word: žiadosť nájdete na www.socpoist.sk

b) zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefónne linky môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) alebo odoslať formulár e-mailom alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.

Pozor: Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/…--xly/48023s

Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).

Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.

Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.

Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/pred­školského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

POZOR! K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Na tento účel pripravila tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne a tiež postup, ako ho vyplniť. Toto čestné vyhlásenie musí poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Ako vyplniť čestné vyhlásenie (skrátený návod)

Vyplňte údaje o poistencovi

Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete

Údaje o poskytovaní starostlivosti

  1. najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
  2. ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac, vyznačte x prvý riadok
  3. ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca, vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia
  4. doplňte ostatné dôležité údaje

Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu e-mailu, podpíšte ho.

Nemocenská dávka (skrátený návod)

Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.

Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej péenke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi (ak je pacient v právnom postavení zamestnanca).

Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

a) Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.

b) Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť o dávku. Následne Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a rozhodnutie doručí žiadateľovi.

Ako požiadať o dôchodkovú dávku (skrátený návod)

Vyplniť tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok.

Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Kontakty tu: Kontakty – pobočky.

Následne bude poistenca kontaktovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý individuálne, v závislosti od konkrétnej situácie, žiadateľa o dôchodok podrobne informuje o ďalšom postupe.

Ak sa poistenec rozhodne doručiť žiadosť osobne, treba ju vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa osobným kontaktom.

Sociálna poisťovňa následne začne konanie a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

O dávku v nezamestnanosti (skrátený návod)

Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.).

Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne týmto spôsobom: e-mailom (aj po naskenovaní), poštou, vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Kontakty na príslušné pobočky nájdete na: www.socpoist.sk.

Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi. Upozornenie: Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

O dávku garančného poistenia (skrátený návod)

Zamestnanec platobne neschopného zamestnávateľa požiada o dávku garančného poistenia vypísaním formulára Žiadosť o dávku garančného poistenia a jeho zaslaním na adresu pobočky.

Príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa.

Spôsob doručenia žiadosti o dávku garančného poistenia: e-mailom, poštou, vhodením žiadosti o dávku garančného poistenia do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

Ako požiadať o potvrdenie o vyplatených dávkach (skrátený návod)

Vyplniť tlačivo Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach.

Pozor: Nezabudnite vyznačiť, o aký druh potvrdenia žiadate (potvrdenie o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia, o dávke v nezamestnanosti), pričom je možné vybrať aj viac možností súčasne.

Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca.

Sociálna poisťovňa pošle požadované potvrdenie na adresu žiadateľa poštou, mailom alebo do e-schránky, podľa toho, akú možnosť si na tlačive vyznačia.

Ako požiadať o potvrdenie o invalidite

Ak poberateľ invalidného dôchodku potrebuje tlačivo Potvrdenie o invalidite alebo Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, treba zavolať alebo poslať e-mail do pobočky alebo využiť e-schránku.

K žiadosti o invalidný dôchodok a k žiadosti o úrazové dávky netreba predkladať tlačivo Prehliadka zisťovacia (tzv. 400-ku), ktoré vypisuje ošetrujúci lekár. Stačí poštou alebo e-mailom poslať príslušnej pobočke odborné lekárske nálezy, spolu s podkladmi zasielanými útvaru dôchodkového poistenia, prípadne útvaru úrazového poistenia pobočky. Kontakt tu: Kontakty – pobočky.

Sociálna poisťovňa následne žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie.

V prípade potreby Sociálna poisťovňa bude poistenca telefonicky kontaktovať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Úradné hodiny Sociálnej poisťovne

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu úradných hodín. Od pondelka 16. 3. 2020 sú klientske centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť v obmedzenom režime každý pracovný deň v čase od 8. do 11. h.

Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Sociálna poisťovňa preto žiada verejnosť, aby na platby využila bezhotovostný styk.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.

Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, resp. e-schránky alebo poštový styk. Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #ochrana tela #koronavírus