Finančná správa: Upravené úradné hodiny, ochranné pomôcky aj mobilné kancelárie

Podateľne budú dostupné každý pracovný deň v čase od 8. do 11. h a klientske zóny v stránkových dňoch (pondelok, piatok) v čase od 8. do 11. h. Výnimkou je streda, keď bude otvorené od 13.00 do 16.00. Klienti by na komunikáciu mali radšej využívať iné formy komunikácie ako osobný kontakt. „Opätovne vyzývame našich klientov, využite v kontakte s nami iné formy komunikácie, nie osobné stretnutia,“ vyzvala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

01.04.2020 10:00
daňový úrad, daňové priznanie, Foto: ,
Finančná správa za ostatné obdobie prijala celý rad opatrení, aby chránila nielen svojich klientov, ale aj svojich zamestnancov.
debata

Podanie daňového priznania je možné aj odložiť o tri mesiace

„Blíži sa podávanie daňových priznaní. Podnikatelia u nás ich môžu podať elektronicky. Ale je ešte približne 350-tisíc ľudí – nepodnikateľov, ktorí nemusia s finančnou správou komunikovať elektronicky a ešte doteraz daňové priznanie nepodali. A keďže chceme eliminovať zhromažďovanie sa vo väčších skupinách, zavádzame opatrenie aj v oblasti podávania daňových priznaní,“ povedal ešte vtedy minister financií Ladislav Kamenický.

„Finančná správa za ostatné obdobie prijala celý rad opatrení, aby chránila nielen našich klientov, ale aj našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že sa nachádzame vo veľmi exponovanom období, preto chceme plnenie si povinností našich klientov v týchto časoch čo najviac uľahčiť. Chceme ešte viac uľahčiť podávanie daňových priznaní tým subjektom, ktoré nie sú s nami povinné komunikovať elektronicky. Vyjdeme im v ústrety aj tak, že ak podajú daňové priznanie a zaplatia daň do konca mája (do 31. 5.), budeme naň prihliadať ako na podanie spravené v lehote a v lehote aj zaplatené. Nemusia nám tento „odklad“ nijako oznamovať,“ informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Finančná správa upozorňuje, že opatrenie sa týka len tých, ktorí s finančnou správou nie sú povinní komunikovať elektronicky. Netýka sa to teda platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

Prezidentka finančnej správy tiež pripomenula, že elektronicky s finančnou správou môže komunikovať ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce právnické a fyzické osoby – podnikatelia. Elektronická komunikácia s finančnou správou šetrí čas a svoje daňové povinnosti klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť úrad.

Podávanie daňových priznaní k DPH

Finančná správa vníma, že okrem termínu na podanie daňových priznaní k dani z príjmu sa blíži termín na podanie daňového priznania na DPH. Všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Nie je teda nutný osobný kontakt s finančnou správou. Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Do klientskych centier len s rúškami!

Úradné hodiny v klientskych centrách sa skracujú na tri hodiny, a to od 8. do 11. h každý pracovný deň okrem stredy. V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov je na tieto pracoviská možné vstúpiť len s rúškom, so šálom alebo s obdobnou ochranou tváre.

Zmena: Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na dopravných inšpektorátoch. Upravené hodiny bude mať streda, keď budú pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR klientom k dispozícii od 13.00 do 16.00.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len ľudia objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8. do 11. h, pretože ich objednávky boli zrušené. Opäť sa jedna zmena týka stredy, keď bude otvorené od 13.00 do 16.00.

Ľudia by si mali vybavovať len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť sa skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec, vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu, cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok. Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmena sa týka stredy, kedy budú úrady práce otvorené v čase od 13.00 do 16.00 h. Týka sa to aj Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Finančná správa #daňové priznanie #bezpečnostné opatrenia