Ako žiadať o penziu v čase pandémie

Ak sa v týchto dňoch či týždňoch chystáte požiadať o starobný dôchodok, pripravte sa na skutočnosť, že so Sociálnou poisťovňou budete komunikovať elektronicky, prípadne telefonicky. Ako teda žiadať v tejto situácii o penziu?

07.04.2020 00:05
žena, dôchodkyňa, notebook, radosť Foto:
Aj v čase pandémie je možné požiadať o starobný dôchodok. Čo však v prípade, že žiadateľ o penziu nie je počítačovo zdatný?
debata

„Dočasne sme upravili možnosť využitia Rezervačného systému, pomocou ktorého sa v bežnej prevádzke možno elektronicky objednať na termín spísania žiadosti o niektorý z dôchodkov priamo v pobočke. Dôvodom tohto kroku je skrátenie úradných hodín pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s koronavírusom. Aj napriek týmto opatreniam nesmie byť prerušená možnosť žiadať o dôchodkové dávky,“ informoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dočasne bude preto Rezervačný systém využívaný na elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať konanie o ich dôchodku. Po prihlásení sa do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba postupovať podľa týchto inštrukcií: zadať druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť, zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa a odoslať formulár.

Pri elektronickej forme podávania žiadosti o dôchodok treba vyplniť tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok. „Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Následne bude poistenca kontaktovať náš zamestnanec, ktorý individuálne, v závislosti od konkrétnej situácie, žiadateľa o dôchodok podrobne informuje o ďalšom postupe. Ak sa poistenec rozhodne doručiť žiadosť osobne, treba ju vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa osobným kontaktom,“ približuje postup Višváder.

Sociálna poisťovňa následne začne konanie a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi. Čo však v prípade, že žiadateľ o penziu nie je počítačovo zdatný? „V takejto situácii možno využiť aj podanie žiadosti osobne do schránky Sociálnej poisťovne v jej pobočke alebo poslať žiadosť poštou, či zatelefonovať do pobočky. Najlepšie je však poprosiť o pomoc s vypĺňaním tlačiva cez webovú stránku a jeho zaslanie e-mailom najbližších príbuzných, známych – dcéru, syna, vnukov, susedov. Pre všetkých – žiadateľov i Sociálnu poisťovňu – ide o výnimočnú, krajnú situáciu, v ktorej sme sa neocitli vlastným pričinením, ale nepredvídateľnými okolnosťami,“ vyzýva Višváder.

Na otázku, či si súčasná situácia vyžiada predĺženie konania o penzii, odpovedal, že mimoriadna situácia sa dotýka všetkých, tak poistencov žiadateľov, ako aj zamestnancov pobočiek, ktorí vynakladajú maximálne úsilie, aby ju zvládli. „Všetci musíme byť trpezliví a empatickí. Sociálna poisťovňa bude po podaní žiadosti konať, každý bude vybavený, prípadne oslovený, ak bude treba podľa jeho konkrétnej životnej situácie niečo doplniť alebo vysvetliť,“ dodal Peter Višváder.

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke poisťovne:
https://www.socpoist.sk/…rusom/68337s

Pripravte si doklady

K žiadosti o dôchodok potrebujete:

  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.

Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebný v prípade, že žiadateľ bude naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok.

Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla predĺži čas vybavovania dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

V čase pandémie o dôchodok žiadajte e-mailom

Vyplňte tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok – nájdete ho na stránke Sociálnej poisťovne a je pripravené tak, že doň môžete vpísať všetky potrebné údaje.

Vyplnené a podpísané tlačivo zašlite poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Do ktorej pobočky by ste ho mali zaslať, zistíte na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/…--xly/48023s.

Následne vás bude kontaktovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý individuálne, v závislosti od konkrétnej situácie, vás bude podrobne informovať o ďalšom postupe.

Ak sa rozhodnete žiadosť doručiť osobne, treba ju vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa osobným kontaktom.

Sociálna poisťovňa následne začne konanie a vydá rozhodnutie, ktoré vám doručí.

Ďalšou elektronickou možnosťou je podať formulár – tlačivo „Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok“ – prostredníctvom Rezervačného systému Sociálnej poisťovne na titulnej strane jej webovej stránky, ktoré poistenca naviguje krok po kroku. Link je: https://esluzby.socpoist.sk/crse/.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #žiadosť o dôchodok #pandémia #koronavírus