Praktické rady a tipy pre nezamestnaných v čase pandémie

Čo môžete robiť, ak ste prišli o prácu? Kde nájdete potrebné informácie?

15.04.2020 08:00
žena, rúško, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Evidencia záujemcov o zamestnanie

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie, nemusí absolvovať viaceré administratívne úkony spojené so zaradením do evidencie. Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy, dôchodca…

Výhodou evidencie je, že záujemca o zamestnanie môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania na ktoromkoľvek úrade PSVR bez ohľadu na trvalý pobyt alebo aj na viac úradov súčasne. Úrad kontaktuje osobne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

Kontakt záujemcu o zamestnanie s úradom môže zostať v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob záujemcovi o zamestnanie najlepšie vyhovuje. Prekážkou preto nie je ani pobyt v zahraničí.

Okrem informácií o trhu práce a voľných pracovných miestach môže záujemca o zamestnanie využiť možnosť zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce v profesii, ktorá mu umožní uplatniť sa v zamestnaní. Podmienky zaradenia na vzdelávanie sú individuálne a je potrebné poradiť sa so zamestnancom úradu.

Záujemca o zamestnanie môže po skončení pandémie navštíviť Informačno-poradenské stredisko, kde si môže samoobslužným spôsobom alebo za pomoci odborného zamestnanca vyhľadávať informácie o voľných pracovných miestach, o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce a o zamestnávateľoch. V Informačno-poradenskom stredisku si môže napísať doklady potrebné pre prijatie do zamestnanie: žiadosť, životopis, motivačný list… V stredisku sa nachádza aj odborná literatúra (napr. odborné publikácie pre účastníkov internej prípravy pred začatím podnikania), informačné letáky, propagačné materiály, prehľad stredných a vysokých škôl, katalóg zamestnávateľov a investorov v regióne s informáciami o pracovných podmienkach a zamestnávaných typoch profesií, o sociálnom programe a možnostiach zamestnania.

Záujemca o zamestnanie si môže vyhľadať informácie o povolaniach v programe Integrovaný systém typových pozícií a Sprievodca svetom povolaní, kde je taktiež možnosť vyplniť záujmový dotazník napomáhajúci k rozhodnutiu sa pre konkrétne povolanie.

Informačno-poradenské strediská sú na každom pracovisku úradu PSVR, kde sa poskytujú služby zamestnanosti.

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom:

  • sprostredkovania vhodného zamestnania
  • požiadania záujemcu o zamestnanie o vyradenie z evidencie
  • uplynutia 3 kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom PSVR, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval * v tomto prípade úrad PSVR vyradenie oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.

Ako preukázať úradu práce, že si hľadám zamestnanie?

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi

b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa

c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia

d) preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu

e) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti

f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania

Uchádzač a zárobková činnosť

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť alebo byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (v súčasnosti / od 1.7.2019 210,20 e­ura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t.j. skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

Trvalý a prechodný pobyt

Môžem byť evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mám prechodný pobyt? Občan si osobne podáva písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu.

Občan, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o delegovanie práv a povinností na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do miesta prechodného pobytu.

Prechodný pobyt uchádzač o zamestnanie preukazuje potvrdením z miestneho, obecného úradu, azylového domu alebo z príslušného oddelenia Policajného zboru.

Na uchádzača o zamestnanie sa v mieste prechodného pobytu vzťahujú tie isté práva, ale aj povinnosti ako na ostatných uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmenu trvalého pobytu nahlásite a preukážete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás zaradil do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak nemáte vystavený nový občiansky preukaz, zmenu trvalého pobytu preukážete dokladom, ktorý vám vydá mestský alebo obecný úrad.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spíše „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – pred zmenou miesta trvalého pobytu“ a upozorní vás, aby ste sa prihlásili na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho nového trvalého pobytu.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste nového trvalého pobytu sa vyplní „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – po zmene miesta trvalého pobytu“. Vaše práva ale aj povinnosti spojené s vedením uchádzačov o zamestnanie prechádzajú po zmene trvalého pobytu na tento úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnaní #tipy #koronavírus