Kedy môžete dostať dávku v nezamestnanosti

Aké podmienky musíte splniť? Ako o ňu žiadať v čase pandémie? Na čo si treba dať pozor?

21.04.2020 06:00
senior, káva, noviny, čítanie Foto:
Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac.
debata (1)

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, že poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.

Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti za kalendárne dni. Jej výška je 50 percent z denného vymeriavacieho základu.

Uchádzač o zamestnanie tak za mesiac dostane dávku vypočítanú podľa vzorca:
50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Do konca júna 2020 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, v sume 1 032,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, dosahuje 999,20 eura.

Ako správne žiadať o dávku v nezamestnanosti?

Na uplatnenie nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v súčasnej situácii súvisiacej s COVID-19 potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť žiadosť.

  • Za žiadosť o dávku sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  • K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zasielať vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré nájdete na webovej stránke ako Žiadosť o dávku v nezamestnanosti (editovateľná verzia, pre tlač) spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  • Bez kompletnej žiadosti, teda oznámenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť.

Návod, ako na to:

  • Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  • Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky atď.).
  • Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne týmto spôsobom: e-mailom (aj po naskenovaní), poštou, vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.
  • Kontakty na príslušné pobočky nájdete na www.socpoist.sk.
  • Po doručení Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.
  • V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

O predĺženie podpory netreba žiadať

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 bola schválená novela Zákonníka práce, účinná od 4. apríla, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení.

Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky – bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla. To znamená, že ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napr. 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia. Rozhodnutie o predĺžení podporného obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.

POZOR! Nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti #koronavírus